Печат
Вторник, 07 Август 2018г. 09:06ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Община Девин, със седалище и адрес на управление: гр.Девин, ул. “Дружба” № 1, тел. 03041/21 74, факс 03041/26 61, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-09-345от 03.08.2018 г. на кмета на община Девин обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността началник на отдел „Местни данъци и такси”в Общинска администрация – Девин.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

•    образование – висше;

•    степен на образование – бакалавър;

•    минимален ранг – ІІІ младши;

•    минимален професионален опит – 4 години;

•    компютърни умения.

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез: решаване на тест и интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

Заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което прилагат:

•    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

•    Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

•    Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

•    Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).

•    Автобиография.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 20.08.2018 г., в Общинска администрация – Девин, на адрес: гр.Девин, ул.„Дружба”, № 1, лично от кандидата или чрез пълномощник.

6. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, се обявяват на информационното табло във фронт-офиса на Общинска администрация – Девин, с адрес: гр. Девин, ул. Дружба” № 1 и на интернет страницата на община Девин – www.devin.bg, секция ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”, подсекция „Свободни работни места в общинска администрация”.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Основна цел на длъжността е организиране и ръководство, планиране и отчитане, координиране и контролиране на цялостната дейност на отдел „Местни данъци и такси” по събиране на приходи по Закона за местните данъци и такса

Началникът на отдел „Местни данъци и такси” осъществява ръководна, административна, организационна, консултанска и др. дейност в областта на местните данъци и такса битови отпадъци. Ръководи, координира и контролира работата на отдела в областта на приходите от местни данъци и такса битови отпадъци. Осъществява дейностите по управление, оценка и професионално развитие на служителите в отдела.

8. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността: 510.00 лева за първа степен. Конкретният размер се определя съгласно индивидуалния професионален опит на кандидата.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от интернет страницата на община Девин – www.devin.bg, секция ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”, подсекция „Свободни работни места в общинска администрация”.

 

красимир даскалов

Кмет на община Девин

 

Информация за длъжността - изтегли;

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - изтегли;

Заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - изтегли;