Печат
Понеделник, 28 Август 2017г. 13:20ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

 

Община Девин, със седалище и адрес на управление: гр.Девин, ул. “Дружба” № 1, тел. 03041/21 74, факс 03041/26 61, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 408/24.08.2017 г. на кмета на община Девин обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

    1. Конкурсът се обявява за длъжността началник на отдел „Административно обслужване”в Общинска администрация – Девин.

 

     2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

•    образование – висше;

•    степен на образование – бакалавър;

•    минимален ранг – ІІІ младши;

•    минимален професионален опит – 4 години;

•    компютърни умения.

      3. Начин на провеждане на конкурса:

  Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез: решаване на тест и интервю.

 

     4. Документи за участие в конкурсната процедура:

 Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

 Заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което прилагат:

 •    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

 •    Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

 •    Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 •    Автобиография.

 

     5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 11.09.2017 г., в Общинска администрация – Девин, на адрес: гр.Девин, ул.„Дружба”, № 1, лично от кандидата или чрез пълномощник.

     6. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, се обявяват на информационното табло във фронт-офиса на Общинска администрация – Девин, с адрес: гр. Девин, ул. Дружба” № 1 и на интернет страницата на община Девин – www.devin.bg, секция ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”, подсекция „Свободни работни места в общинска администрация”.

 

     7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика

 Основна цел на длъжността е организиране и координиране на цялостната дейност на отдел „Административно обслужване”. Извършване на организационни и контролни дейности, пряко свързани с административното обслужване на потребители на административни услуги.

 Областите на дейност са: Организация, координация и контрол на организационното и техническо обслужване на общинския съвет и на кмета на общината. Организация, координация и контрол на деловодната дейност, документооборота и архивната дейност в общинската администрация. Управление, оценка и професионално развитие на служителите в отдела.

 

     8. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността: 460.00 лева за първа степен.

 

 

/п/

красимир даскалов

Кмет на община Девин

 

 

Информация за длъжността - изтегли;

Връзка към обявлението, публикувано в Административния регистър -  http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/51494