Печат

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

 

26.09.2022 г. /ПОНЕДЕЛНИК/

1. ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)

ЗАСЕДАНИЕ: 26.09.2022 г. /понеделник/ от 17:00 часа

 

27.09.2022 г. /ВТОРНИК/

1. ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”)

ЗАСЕДАНИЕ: 27.09.2022 г. /вторник/ от 17:00 часа

 

2.ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология” („ЗСПЕ”)

ЗАСЕДАНИЕ: 27.09.2022 г. /вторник/ от 17:30 часа

 

3. ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и култура” („ОМДСТК”)

ЗАСЕДАНИЕ: 27.09.2022 г. /вторник/ от 17:45 часа