Печат
Вторник, 20 Юли 2021г. 16:53ч.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

 

 

1. ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)

ЗАСЕДАНИЕ:21.07.2021 г. /сряда/ от 17:00 часа в заседателната зала на ОБС - Девин.

 

2. ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”)

ЗАСЕДАНИЕ:22.07.2021 г. /четвъртък/ от 17:00 часа

 

3.ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология” („ЗСПЕ”)

ЗАСЕДАНИЕ:22.07.2021 г. /четвъртък/ от 18:00 часа

 

4.ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и култура” („ОМДСТК”)

ЗАСЕДАНИЕ:22.07.2021 г. /четвъртък/ от 18:30 часа