Печат

Обем на дървесината по чл.38 ал.8 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

 
           

Дървесни видове:Бял бор и Смърч   /пл.куб.м/

 
 

ЕДРА

1398

 

СРЕДНА

103

 

ДРЕБНА

85

 

ДЪРВА

240

 
     

ОБЩО:

1826