Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Заповед № РД-09-199/27.03.2020 г. на кмета на община Девин за спиране на провеждането на всички търгове реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин до отмяна на извънредното положение 37
2 Сроковете на всички обявени и непроведени към 24.03.2020г. процедури по реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин спират да текат, считано от 13.03.2020г. 39
3 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 03.04.2020 год. 67
4 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 27.03.2020 год. 148
5 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 27.03.2020 год. 49
6 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Селскостопанска сграда на два етажа в с.Кестен, община Девин и терен с площ от 30 кв.м. находящ се в поземлен имот: част от УПИ II-77, 78, кв.4 по плана на Беденски бани, община Девин 194
7 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 29.07.2019 год. 255
8 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 05.07.2019 год. 297
9 Заповед за отлагане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. и обявяване на следваща дата за провеждане на същия търг на 28.06.2019г. 242
10 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. 272
11 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул.”Родопи” №20, кв.25, УПИ VIII 531
12 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти насрочен за 26.11.2018 год. 479
13 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 30.10.2018 год. 488
14 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 11.10.2018 год. 792
15 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 12.10.2018 год. 695
16 Заповед за прекратяване на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” 439
17 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год. 546
18 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 639
19 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 914
20 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 849
21 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 1525
22 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 1125
23 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 1089
24 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 1198
25 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 1348
26 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 1255
27 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 1108
28 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 1523
29 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 1146
30 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 1218
31 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 1771
32 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1460
33 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 1781
34 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 2173
35 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 1690
36 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 2305
37 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 2229
38 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 3596
39 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 2036
40 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 3154
41 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 3561
42 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2396
43 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 5570
44 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2989
45 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 3635
46 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 7877
47 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 5271
48 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 3209
49 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 4294
50 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 3282
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер