Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Селскостопанска сграда на два етажа в с.Кестен, община Девин и терен с площ от 30 кв.м. находящ се в поземлен имот: част от УПИ II-77, 78, кв.4 по плана на Беденски бани, община Девин 15
2 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 29.07.2019 год. 115
3 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 05.07.2019 год. 149
4 Заповед за отлагане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. и обявяване на следваща дата за провеждане на същия търг на 28.06.2019г. 155
5 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. 178
6 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул.”Родопи” №20, кв.25, УПИ VIII 385
7 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти насрочен за 26.11.2018 год. 383
8 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 30.10.2018 год. 400
9 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 11.10.2018 год. 678
10 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 12.10.2018 год. 575
11 Заповед за прекратяване на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” 364
12 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год. 455
13 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 523
14 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 821
15 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 753
16 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 1386
17 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 920
18 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 969
19 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 1097
20 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 1247
21 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 1161
22 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 1042
23 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 1393
24 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 1080
25 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 1135
26 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 1649
27 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1380
28 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 1696
29 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 2070
30 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 1555
31 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 2123
32 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 2138
33 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 3391
34 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 1976
35 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 2923
36 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 3318
37 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2305
38 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 5343
39 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2894
40 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 3471
41 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 7464
42 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 5059
43 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 3122
44 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 4092
45 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 3197
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер