Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 СЪОБЩЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО – 2022/2023“ 37
2 СЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО – 2022/2023“ 39
3 ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО – 2022/2023“ 39
4 Приключи проект "Успяваме заедно - 2021/2022" 128
5 Проведен празник по проект "Шарена градинка" 91
6 Изпълнени дейности по проект " Шарена градинка" 92
7 Съобщение по проект "Успяваме заедно - 2021/2022" 92
8 Стартира проект "Шарена градинка" 180
9 Стартира проект "Успяваме заедно - 2021/2022" 180
10 Информационна брошура за реализираните дейности по проект „Успяваме заедно“ 181
11 Проект „Изграждане на крайречна алея за отдих с кът за игри по брега на река Девинска” 206
12 Проект "Обновяване на кът за отдих Стария пазар" 129
13 Проект „Изграждане на кът за наблюдение и отдих на р. Девинска и закупуване на оборудване за изпълнение на доброволчески инициативи за почистване на река Девинска и язовир Цанков Камък” 182
14 Конкурс за заемане на позиция Специалист по "Социални дейности"- Домашен санитар. 577
15 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат 253
16 Стартира прием на документи по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждане - Компонент 3" 798
17 Конкурс за заемане на позиции Специалист по „Здравни грижи” – Mедицинска сестра, Специалист по „Социални дейности” – Домашни санитари, Диспечер на предоставяните здравно – социални услуги 1055
18 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда 911
19 Стартира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” 1290
20 Проект „Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин”, финансиран по Административен договор №BG06RDNP001-7.001-0122-С01 от 14.05.2019 г. сключен между Община Девин и Държавен фонд "Земеделие" 147
21 Проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в град Девин, община Девин”, финансиран по Административен договор №BG06RDNP001-7.007-0090-С01 от 14.05.2019 г. сключен между Община Девин и Държавен фонд "Земеделие" 119
22 Приключи Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 942
23 Продължава изпълнението на Проект "Общностен център за деца и семейства в риск - гр. Девин" 181
24 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C03 883
25 Информация за сключен административен договор по ОПОС 936
26 Списък на кандидатите, които са допуснати до интервю за длъжност "Психолог" 1123
27 Община Девин удължава срока за участие в конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 1114
28 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 1492
29 Покана за участие в кръгла маса на тема „Обмен на опит и добри практики в други страни - членки на Европейския съюз” 1170
30 Община Девин уведомява, всички заинтересовани лица, че предоставя услугата „Виртуален асистент” 1129
31 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” 973
32 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” - непроведена среща 1308
33 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за чиракуване и стажуване” 1072
34 Покана за участие в кръгла маса на тема „Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" "Личен и социален асистент" - функции, възможности, бъдеще“ 1303
35 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за всеки “ 1321
36 Покана за участие в кръгла маса на тема Възможностите на Дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта (ДБТ) 1161
37 Покана за участие в кръгла маса на тема „Правото на труд – конституционно право на всеки“ 1203
38 Покана за участие в кръгла маса на тема „Интервюто за работа - първият тест"“ 1104
39 Обявление за допълнителен прием на документи от кандидати за потребители на социални услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник” и кандидати за извършване на съответните услуги 1314
40 Покана за участие в кръгла маса на тема „Как да се представим пред бъдещия ни работодател“ 1305
41 Покана за участие в кръгла маса на тема "Новите технологии - напред в бъдещето" 1100
42 Покана за участие в кръгла маса на тема "Мотивационно писмо – за да оправдаем целта" 1169
43 Покана за участие в кръгла маса на тема "Подготовка на документи за кандидатстване за работа" 1132
44 Покана за участие в пресконференция по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1113
45 Продължава изпълнението на Проект "Общностен център за деца и семейства в риск - гр Девин" 202
46 На 1 септември 2017 год. приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 1170
47 Приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 1405
48 Община Девин търси да назначи 10 /десет/ души на длъжност „Технически сътрудник“ за срок от 6 месеца. 1607
49 Предоставянето на услугата „Обществена трапезария“ няма да стартира от планираната дата 03.07.2017 г. 1206
50 Община Девин продължава предоставянето на социалната услуга "Топъл обяд" до 31.12.2019 г. 1542
51 Списък на допуснати недопуснати кандидати до интервю по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01 1474
52 Конкурс за заемане на длъжност Медицинска сестра в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 1858
53 Във връзка с реализиране на Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ се удължава срока за набирате на документи за социален работник до 05.06.2017г. включително. 1736
54 Списък на класираните кандидати по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1525
55 Списък на допуснати недопуснати кандидати за длъжности: ръководител, социален работник, психолог и медицинска сестра 1532
56 Община Девин удължава срока за прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 1440
57 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 2488
58 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжности: ръководител, социален работник и медицинска сестра по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1633
59 Стартира проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1471
60 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подобряване на административния капацитет в община Девин’’, Договор № BG16RFOP001-8.003-0022-C01 по Оперативна програма”Региони в растеж” 2014-2020г., приоритетна ос 8, ”Техническа помощ” 1159
61 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността "медиатор" по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1843
62 Подбор на персонал по Проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 2152
63 Продължава предоставянето на социалните услуги „Домашен помощник” и „Личен асистент” 1450
64 Информация за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 913
65 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжности по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 2171
66 Представиха проекта BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 2155
67 Обявление за провеждане на подбор 1830
68 Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1650
69 Стартира проект "Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин" 1892
70 Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Девин” 2242
71 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1614
72 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 2022
73 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1898
74 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1771
75 Съобщение за стартиране на втори етап на прием на заявления за предоставяне и ползване на социални услуги по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001 1670
76 Приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на територията на община Девин 1825
77 Община Девин набира приемни семейства 2275
78 Община Девин е партньор по Проект ,,Приеми ме 2015'' ,който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси'' 2014-2020 , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 1934
79 Община Девин кани заинтересованите страни на пресконференция по проект „Проучване, проектиране и изпълнение на СМР на подпорна стена на ул. „Кокиче”, гр. Девин”, която ще се проведе на 29.01.2016 г. /петък/ от 11.00 часа в залата на Общинска администрация 1873
80 Община Девин обявява прием на заявления от кандидати за медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа” 1962
81 От 15 януари 2016 г. стартира I етап от раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти. 1783
82 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” 1841
83 Съобщение за проведена встъпителна пресконференция по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001 2063
84 Община Девин обявява процедура за набиране на персонал към Център за услуги в домашна среда – гр. Девин в рамките на Проект № BG05M9OP001-2.002-0102 – C001 „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 2170
85 От 1 януари 2016 г. стартира изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 2225
86 Община Девин сключи договор за нов социален проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 2323
87 Продължава изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на територията на община Девин 1857
88 Обявление за подбор на на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1886
89 В Община Девин стартира нов проект за приемна грижа ,,Приеми ме'' 2015 г. 2294
90 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция рехабилитатор 1778
91 Удължава се срока за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” за позиция Психолог 1926
92 Удължава се срока за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция рехабилитатор 1997
93 От 01.10.2015 г. до 31.12.2015 г. община Девин ще продължи реализирането на проект „Обществена трапезария” с финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП 2021
94 Няма да се обявява втори етап на приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа” 1721
95 ДЕВЕТА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1877
96 Продължава изпълнението на дейностите по проект «Нови възможности за грижа», процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “НОВИ АЛТЕРНАТИВИ“ 2080
97 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище” - позиция педагог 1982
98 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище” - позиция медиатор 1889
99 От 01.05.2015 год. до 30.09.2015 год. община Девин ще предоставя социалната услуга „Обществена трапезария” 1838
100 Стартира изпълнението на проект «Нови възможности за грижа» 2176
 
«НачалоПредишна12СледващаКрай»
Страница 1 от 2

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер