Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Оспорени актове на Общински съвет - Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходОспорени актове на Общински съвет - Девин
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че има Решение № 70 от 22.03.2022 г. на Административен съд Смолян 421
2 Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл. 22, ал. 2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест срещу Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 531
3 Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл. 22 ал. 2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение №37/05.02.2020 г. Административен съд Смолян прогласява нищожността на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията ... 1493
4 Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл. 22 ал. 2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение №31/29.01.2020 г. Административен съд Смолян отменя чл. 6, т. 1-7 от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане... 856
5 Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл. 22, ал. 2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест срещу разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 4 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 706
6 Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл. 22 ал. 2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест срещу Решение № 43 от 11.04.2019 г. на Общински съвет - Девин 637
7 Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл. 22, ал. 2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест срещу Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Девин 750
8 Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест срещу Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуги на водопренос/ водоподаване по ... 746
9 Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест срещу Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Девин 649
10 Председателят на Общински съвет Девин съобщава, че с Решение № 281 Административен съд Смолян отхвърля протеста на Окръжна прокуратура – Смолян срещу разпоредбите на чл.20, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Девин 707
11 Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест срещу Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на територията на Община Девин 698
12 Председателят на Общински съвет Девин съобщава, че с Решение № 199 от 29.05.2019 г. Административен съд Смолян отменя Наредба за реда за управление на горските територии – общинска собственост на община Девин 824
13 Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 141 от 08.04.2019 г. Административен съд Смолян отменя Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин 880
14 Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест срещу Наредбата за реда за управление на горските територии – общинска собственост на община Девин 713
15 Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест срещу Наредбата поддържането и опазване на зелената система на територията на община Девин. 888
16 Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че Административен съд Смолян отменя отделни разпоредби от Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата... 811
17 Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че Административен съд Смолян отменя Решение №125 от 16.08.2018г. по протокол № 12/16.08.2018 г. 832
18 Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест срещу Наредбата № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Девин. 968
19 Председателят на Общински съвет Девин съобщава, че с Решение № 304 от 27.07.2018 г. на Административен съд Смолян отменя разпоредбите на чл.3, чл.10, т.1 и т.6 и чл.20, ал.2 от Наредбата за регистрация, стопанисване и конконтрол на кучетата ... 1173
20 Председателят на Общински съвет Девин съобщава, че Административен съд Смолян оставя без разглеждане протеста на прокурор при Районна прокуратура гр.Девин срещу Решение 171/29.12.2017 г. по приемане на План – сметката за необходимите средства по ... 1388
21 Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение №216/04.06.2018 г. по Административно дело №63/2018 г. Административен съд Смолян отменя Наредбата за реда за упражняване правата на собственик ... 1048
22 Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест срещу Решение №171 от 29.12.2017 г. 1000
23 Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредби Наредбата за регистрация , стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Девин. 1353
24 Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредби в Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин. 1206
25 Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредби в Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин. 1211
26 С Протоколно определение от 26.09.2017 г. по Административно дело №242/2017 г. Административен съд Смолян прекратява производството по делото срещу разпоредби от Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Девин 1305
27 С Решение №314/26.09.2017 г. по Административно дело №202/2017 г. Административен съд Смолян отменя разпоредбите на чл.16, ал.5, ал.6,ал.7 от Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Девин, 1210
28 С Решение №313/26.09.2017 г. по Административно дело №215/2017 г. Административен съд Смолян отменя разпоредбите на чл.8, ал.1, т.5, т.5.6 и чл.28, ал.1, т.2 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Девин 1251
29 Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредби в Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Девин. 1385
30 С Решение № 274 от 20.07.2017 г. на Административен съд град Смолян образувано по Заповед № АП-03-13 от 21.03.2017г. на Областен управител гр.Смолян се отменя Решение №7 от 09.03.2017г. на Общински съвет Девин, като незаконосъобразно. 1498
31 С Решение № 228 от 13.06.2017 г. Административен съд град Смолян отменя по протест на Районна прокуратура Девин: чл. 16, ал. 2 и ал.3, от Наредба за управление на общинските пътища на община Девин 1274
32 С Решение № 227 от 13.06.2017 г. Административен съд град Смолян отменя по протест на Окръжна прокуратура Смолян: чл. 4, ал. 1, т.4 и т.5 и от чл.27 израза „ когато не се плаща такса” , от Наредба за определянето и администрирането на местните такси ... 1285
33 С Решение № 195 от 01.06.2017 г. Административен съд град Смолян отменя по протест на Окръжна прокуратура Смолян: чл. 13, буква „в”, от Наредбата за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Девин 1050
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер