Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Проект на ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 73105.12.59 в м.”Хорлог”, землище с.Триград, община Девин – провеждане на процедура за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Девин на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и параграф 4, ал.1 от ДР на ЗУТ, уведомява заинтересованите страни – собственици на съседни имоти, че е изработен проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 73105.12.59 в м.”Хорлог”, землище с.Триград, община Девин – провеждане на процедура за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждането му за строителство – жилищни нужди.

Проектът се намира в Отдел „УТИОС”, гр.Девин, ул.”Дружба” № 1, ет.2, стая № 15 и може да се прегледа от заинтересованите.

Искания и възражения по проекта се правят писмено до Община Девин в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на залепване на съобщението.

 

 

ОБЩИНА ДЕВИН

29.09.2015 Г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер