Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 29.01.2009 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 29.01.2009 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 8 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 29.01.2009 г., Протокол №2  

     ОТНОСНО : Учредяване на регионално сдружение и/или сключване на споразумение с цел управление на отпадъците на регионален принцип. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записки с вх.№ 32 от 22.01.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и писмо с изх.№КПД-17-66 от 14.01.2009 година на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Смолян, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.15, във връзка с чл.59 и чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.19а, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за управление на отпадъците, 

Р Е Ш И : 

     1. Дава съгласие Община Девин да участва при учредяване на регионално сдружение и/или сключване на споразумение с общините Доспат, Борино и Сатовча с цел управление на отпадъците на регионален принцип. 

     2. Упълномощава кмета на Община Девин да представлява Общината при учредяване на сдружението и/или при сключване на споразумението и да подпише необходимите документи. 3. Споразумението за сътрудничество да се предостави за одобрение от Общински съвет – Девин.

 /17-15-15/ 

                                Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  9 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 29.01.2009 г., Протокол №2 

     ОТНОСНО : Приемане на план – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци в Община Девин през 2009 година и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2009 година. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записки с вх.№ 19 от 19.01.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на постоянните комисии, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.66, ал.1, във връзка с чл.62, чл.63, чл.69 и §19 от Преходни и Заключителни разпоредби от Закона за местните данъци и такси, 

Р Е Ш И : 

     1. Приема план - сметката за необходимите средства по дейност „Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на територии за обществено ползване и поддържане на депо за ТБО” в Община Девин през 2009 година по Приложение №1. 

     2. Определя размера на таксата за битови отпадъци през 2009 година, както следва: 

·         За жилищни и вилни имоти за гр. Девин на база данъчна оценка на  съответния имот, в т.ч.:8‰
 - за доставка на съдове0.20
 - за събиране и транспортиране6.20
 - за поддържане на депо за ТБО1.25
 - за почистване на терени за обществено ползване0.35
·         За жилищни и вилни имоти за останалите населени места на база данъчна оценка на съответния имот, в т.ч.:14‰
 - за доставка на съдове0.35
 - за събиране и транспортиране10.90
 - за поддържане на депо за ТБО2.15
 - за почистване на терени за обществено ползване0.60
·         За нежилищни имоти за всички населени места на база отчетната стойност на съответния имот16‰
 - за доставка на съдове0.45
 - за събиране и транспортиране14.00
 - за поддържане на депо за ТБО1.20
 - за почистване на терени за обществено ползване0.35
·         За нежилищни имоти за всички населени места по количество битови отпадъци за 1 м³ в лева60.00лв
·         За еднократно обработване на отделните видове съдове за ТБО  в лева 
 - кофа „Мева” – 0.11 м³6.60лв
 - контейнер тип „Бобър” 1.1 м³66.00лв
 - контейнер 4 м³240.00лв

      3. Юридическите лица, които желаят таксата за битови отпадъци да им се определя на база количество ползвани съдове заплащат промил поддръжка на депо и почистване на територии за обществено ползване, който се изчислява на база отчетната стойност на имота, както и стойността на съдовете които ползват. Извозването на ползваните от тях съдове ще става съгласно утвърдения график за събиране и извозване на  ТБО в Община Девин.

/17-14-14/ 

                                Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер