Начало БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА Обща рекапитулация на приходите и разходите към 31.12.2014 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ   ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З1.12.2014 Г.
  ПРИХОДИ    
Параграф Наименование на параграфа План Отчет
  І. Имуществени данъци и неданъчни приходи    
  1. Имуществени и други данъци    
100 Данък върху доходите на физически лица 33 450 33 450
103 окончателен годишен (патентен данък) 33 450 33 450
13-00 Имуществени и други местни данъци 465 700 437 670
13-01 Данък върху недвижими имоти 190 000 186 721
13-03 Данък върху превозните средства 210 000 185 645
13-04 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 45 700 45 700
13-08 Туристически данък 20 000 19 604
20-00 Други данъци 100 1
  Всичко имуществени данъци 499 250 471 121
  2. Неданъчни приходи    
24-00 Приходи и доходи от собственост 226 896 75 481
24-04 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 150 000 10 475
24-05 Приходи от наеми на имущество 49 807 39 750
24-06 Приходи от наеми на земя 25 089 25 089
24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 2 000 167
27-00 Общински такси 769 072 675 692
27-01 За ползване на детски градини 68 750 68 750
37-04 За ползване на дом.социален патронаж и др.общ.социални услуги 600 540
27-05 За ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. 25 000 23 781
27-07 За битови отпадъци 572 837 483 547
27-08 За ползване на общежития и др. по образованието 6 835 6 835
27-10 За технически услуги 55 216 55 216
27-11 За административни услуги 27 834 27 834
27-15 За откупуване на гробни места 4 000 3 200
27-17 За притежаване на куче 1 000 66
27-29 Други общински такси 7 000 5 923
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 37 455 37 126
28-02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 7 000 6 671
28-09 Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 30 455 30 455
36-00 Други неданъчни приходи 5 015 4 377
36-01 Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) 0 0
36-11 Получени застахователни обезщетения за ДМА 2 505 2 505
36-19 Други неданъчни приходи 2 510 1 872
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -102 126 -63 466
37-01 Внесен ДДС (-) -90 632 -53 000
37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия(-) -11 494 -10 466
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи 203 000 196 079
40-22 Постъпления от продажба на сгради 17 000 16 837
40-30 Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 6 000 5 561
40-40 Постъпления от продажба на земя 180 000 173 681
41-00 Приходи от концесии 225 602 225 602
45-00 Помощи и дарения от страната 11 457 11 457
45-01 Текущи помощи и дарения от страната 11 457 11 457
46-00 Помощи и дарения от чужбина 0 0
46-10 Текущи помощи и дарения от Европейския съюз    
  Всичко неданъчни приходи 1 376 371 1 162 348
  Всичко приходи (1+2) 1 875 621 1 633 469
  ІІ. Взаимоотношения с ЦБ    
31-00 Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 13 473 946 13 473 835
31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 3 519 645 3 519 645
31-12 Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 1 013 300 1 013 300
31-13 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+) 3 667 262 3 667 262
31-18 Получени от общини целеви трансфери (субсидии)   от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х 5 146 224 5 146 224
31-20 Възстановени трансфери за ЦБ(-/+) 0 -110
31-28 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х 127 515 127 514
  Всичко взаимоотношения 13 473 946 13 473 835
  ІІІ. Трансфери    
61-00 Трансфери между бюджети (нето) 1 039 674 1 096 649
61-01 Трансфери между бюджети-получени трансфери (+) 1 035 966 1 035 966
61-02 Трансфери между бюджети-предоставени трансфери (-) -128 774 -71 799
61-05 Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 132 482 132 482
62-00 Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) -1 013 640 -1 014 810
62-01 получени трансфери (+) 1 275 753 1 287 378
62-02 предоставени трансфери (-) -2 289 393 -2 302 188
64-00 Трансфери от/за държ.предприятия и други лица 4 893 4 893
64-01 получени трансфери (+) 4 893 4 893
  Всичко трансфери 30 927 86 732
  ІV. Временни безлихвени заеми    
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) 104 652 36 171
  Всичко безлихвени заеми 104 652 36 171
  Всичко приходи:(І+ІІ+ІІІ+ІV) 15 485 146 15 230 207
  V. Операции с финансови активи и пасиви    
70-00 Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) 339 300 339 300
70-10 Постъпления от продажби на дялове, акции и съучастия 339 300 339 300
71-00 Предоставени кредити (нето) 0 -586 202
71-01 Предоставени средства по лихвени заеми (-) 0 -1 045 991
71-02 Възстановени главници по предоставени лихвени заеми (+) 0 459 789
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) -22 746 32 525
83-22 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) -212 422 -212 422
83-72 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) 747 142 737 691
83-82 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) -557 466 -492 744
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, с/ки и фондове-нето (+/-) -31 211 -23 835
88-03 Средства на разпореждане предоставени/ събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-) -31 211 -23 835
93-00 Друго финансиране -нето (+/-) -81 710 -81 090
93-10 Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) -200 420
93-39 Друго финансиране-операции с пасиви (+/-) -81 510 -81 510
95-00 Депозити и средства по сметки- нето (+/-) 1 904 597 400 764
95-01 Остатък в лв. по сметки от предходния период (+) 1 904 597 1 904 597
95-07 Наличност в лв. по сметки в края на периода (-) 0 -1 503 833
  Всичко финансиране на дефицита 2 108 230 81 462
  Всичко приходи (І+ІІ+ІІІ+ІV+V) 17 593 376 15 311 669
  ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА 17 593 376 15 311 669
       
       
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З1.12.2014 Г.
Параграф РАЗХОДИ План Отчет
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоот. 2 801 439 2 673 032
01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 2 694 896 2 600 457
01-02 Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 106 543 72 575
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 616 723 424 324
02-01 За нещатен персонал нает по трудови правоотношения 182 617 141 421
02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения 246 786 157 397
02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 67 919 66 067
02-08 Обещетения за персонала, с характер на възнаграждение 69 100 46 819
02-09 Други плащания и възнаграждения 50 301 12 620
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя 661 012 599 448
05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 382 145 349 687
05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ 60 570 55 608
05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 159 148 144 879
05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 59 149 49 274
10-00 Издръжка 2 783 819 2 374 775
10-11 Храна 179 358 169 690
10-12 Медикаменти 5 780 1 816
10-13 Постелен инвентар и облекло 25 947 18 565
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 65 062 62 400
10-15 Материали 254 753 181 345
10-16 Вода, горива и енергия 510 233 416 417
10-20 Разходи за външни услуги 1 203 720 1 048 090
10-30 Текущ ремонт 39 548 1 325
10-51 Командировки в страната 18 303 16 548
10-52 Краткосрочни командировки в чужбина -34 -6 832
10-62 Разходи за застраховки 19 432 16 915
10-63 Такса ангажимент по заеми 3 391 3 051
10-69 Други финансови услуги 904 0
10-91 Други разходи за СБКО 42 0
10-92 Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обещетения 437 523 428 063
10-98 Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19 857 17 382
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 26 559 6 398
19-01 Платени държавни данъци, такси и административни санкции 1 893 1 893
19-81 Платени общински данъци, такси и административни санкции 24 666 4 505
40-00 Стипендии 13 992 13 992
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 79 126 78 059
42-14 Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 12 650 11 650
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата 66 476 66 409
  Разходи 6 982 670 6 170 028
43-00 Субсидии за нефинансови предприятия 724 194 24 194
43-01 За текуща дейност 723 194 23 194
43-09 Други субсидии и плащания 1 000 1 000
45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел 134 800 134 444
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации 3 890 2 576
  Всичко субсидии 862 884 161 214
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната 89 159 87 831
22-21 Разходи за лихви по заеми от други банки в страната 56 762 56 954
22-24 Разходи за лихви по други заеми в страната 32 397 30 877
51-00 Основен ремонт на ДМА 3 921 863 3 508 034
52-00 Придобиване на ДМА 5 614 725 5 340 915
52-01 Придобиване на компютри и хардуер 27 480 63 740
52-02 Придобиване на сгради 57 323 57 323
52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 242 409 293 576
52-05 Придобиване на стопански инвентар 3 538 3 538
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 5 283 975 4 922 738
53-00 Придобиване на ДМА 5 900 7 762
53-01 Придобиване на програмни продукти 0 1 862
53-09 Придобиване на други НДМА 5 900 5 900
54-00 Придобиване на земя 116 175 35 885
55-00 Капиталови трансфери 0 0
  Капиталови разходи 9 658 663 8 892 596
  ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 17 593 376 15 311 669
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер