Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 21.01.2009 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 21.01.2009 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 21.01.2009 г., Протокол №1  

     ОТНОСНО : Преразглеждане на Решение №152 от 05.12.2008 година на Общински съвет- Девин. 

     Общински съвет- Девин, след като се запозна със заповед №674-ПО от 29.12.2008 година на областен управител на област с административен център гр.Смолян, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  

РЕШИ: 

     1. Отменя свое Решение №152 от 05.12.2008 година по Протокол №20. 

/17-13-13/  

                                 Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

Р Е Ш Е Н И Е  № 2 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 21.01.2009 г., Протокол №1  

     ОТНОСНО : Отчет за дейността на Общински съвет- Девин и на неговите комисии. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Предложение с вх.№4 от 12.01.2009 година на Елин Елинов Андреев- председател на Общинския съвет, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.109, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 

РЕШИ:  

     1. Приема Отчета за дейността на Общински съвет- Девин и на неговите комисии, съгласно приложението. 

/17-14-14/                                 

                                        Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 3 
Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 21.01.2009 г., Протокол №1  
    
ОТНОСНО : Приемане на План за заседанията на Общински съвет- Девин за първото полугодие на 2009 година. 
     Общински съвет- Девин, след като разгледа Предложение с вх.№5 от 12.01.2009 година на Елин Елинов Андреев- председател на Общинския съвет, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.63, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 
РЕШИ:  
     Приема План за заседанията на Общински съвет- Девин за първото полугодие на 2009 година както следва: 
Заседание 21.01.2009 г. Основни точки от дневния ред:
1. Отчет за дейността на Общински съвет- Девин и неговите комисии – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА.
2. Приема План на заседанията на Общински съвет- Девин за първото полугодие на 2009 година.
3. Актуализация и приемане на касовия отчет на бюджета на Община Девин за 2008 година.
4. Определяне размера на местните такси и цени на услуги.
5. Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
6. Допълване състава на постоянните комисии към Общинския  съвет.
7.  Избор на комисия по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 
Заседание 29.01.2009 г. Основни точки от дневния ред:           
1. Приемане на план-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци в Община Девин и определяне на нейния размер.           
2. Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

 

Заседание 26.02.2009 г. Основни точки от дневния ред:

1. Утвърждаване на мрежата от училища и детски градини в общината за 2009/2010 учебна година.

2. Приемане на формула за разпределение на финансовите средства за училищата и детските градини, прилагащи системата на делегирани бюджети.

3.Приемане на Календар за културните прояви на Община Девин за 2009 г.

4. Приемане на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Девин.

5. Приемане на отчета за изпълнение на план-сметката за дейностите свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2008 година и приемане на такава за 2009 година.

6. Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си, съгласно чл.8, ал.8 от ЗОС.

7. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, съгласно чл.8, ал.9 от ЗОС.

8. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет- Девин.

9. Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  

10. Приемане на Наредба за организацията и безопасността на движението.

Заседание 19.03.2009 г. Основни точки от дневния ред:

1. Приемане на бюджета на Община Девин за 2009 година.

2. Приемане на списък на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение.

3. Предоставяне на пасища и мери от общинския поземлен фонд на регистрирани земеделски стопани или техните сдружения.

4. Предоставяне на пасища и мери от държавния поземлен фонд на регистрирани земеделски стопани или техните сдружения.

Заседание 23.04.2009 г. Основни точки от дневния ред:

1. Информация за дейността на търговските дружества с общинско участие в капитала за 2008 година.        

2. Приемане на Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански сдружения и в сдружения с нестопанска цел.

3. Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет и кмета на Община Девин за първото тримесечие на 2009 год.

4. Утвърждаване на символите на Община Девин.5. Приемане на Наредба за стопанисването на общинските пътища.

Заседание 21.05.2009 г. Основни точки от дневния ред:

1. Приемане на общинска програма за опазване на околната среда.

2. Информация за състоянието на административното обслужване в Община Девин.

3. Информация за пожарната безопасност на територията на Община Девин.

Заседание 25.06.2009 г. Основни точки от дневния ред:

1. Приемане на план за работата на Общински съвет- Девин за второто полугодие на 2009 година. 

2. Информация за работата на общинската администрация по проблемите на транспорта и паркирането в Девин и мерките за преодоляването им.

3. Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и оценка на резултатите. 

/17-14-14/ 

 

                                 Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

Р Е Ш Е Н И Е  № 4 
Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 21.01.2009 г., Протокол №1  
    
     ОТНОСНО : Актуализация  и отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община  Девин за 2008 година.  
     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записки с вх.№ 13 от 14.01.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на постоянните комисии, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.30, ал.1 от Закона за общинските бюджети и чл.47, ал.1 от Наредбата за общинския бюджет,  
Р Е Ш И :
     1. Приема проекта за актуализация на бюджета за 2008 година  на Община Девин, съгласно приложените справки по дейности и параграфи.
     2.Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2008 година на Община Девин, както следва:
2.1.ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА  ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ
2.1.1.  ПРИХОДИ - 9 045 285(девет милиона четиридесет и пет хиляди двеста осемдесет и пет) лева.
2.1.2.  РАЗХОДИ – 7 596 986(седем милиона петстотин деветдесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и шест) лева.По дейности и параграфи, съгласно приложения № 1.1 и № 1.2.
2.2. ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ
2.2.1. ПРИХОДИ – 8 721 413(осем милиона седемстотин двадесет и една  хиляди четиристотин и тринадесет) лева.
2.2.2. РАЗХОДИ  - 6 305 241(шест милиона триста и пет хиляди двеста четиридесет и един) лева.
По дейности и параграфи съгласно приложения №2.1 и № 2.2.    


 

2.3.  РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2.3.1. РАЗХОДИ – 123 021(сто двадесет и три хиляди  двадесет и един)  лева. 

3. Актуализира поименния списък за капиталови разходи за 2008 година, съгласно приложение  №7.

/17-14-14/ 

 

                                 Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  5 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 21.01.2009 г., Протокол №1  

     ОТНОСНО: Създаване на Комисия за установяване на конфликт на интереси. Общински съвет- Девин, след като разгледа Предложение с вх.№8 от 12.01.2009 година на Елин Елинов Андреев- председател на Общинския съвет, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.25, ал.2, т.3, във връзка с §3 от ПЗР на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси,

РЕШИ:

     1. Създава Комисия за установяване на конфликт на интереси.

     2. Избира състава на комисията по т.1:  

Председател: Николай Стоянов Сазарлиев

Членове: Юлия Северинова Илиева; 

Сейхан Мустафов Къртълов; 

Ивайло Иванов Крушков;    

Кремена Красимирова Сталева. 

/17-14-13/ 

                                 Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 6 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 21.01.2009 г., Протокол №1  

     ОТНОСНО: Промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Предложение с вх.№6 от 12.01.2009 година на Елин Елинов Андреев- председател на Общинския съвет, проведени разисквания и гласуване, на основание чл. 21, ал.2 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Изменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, в частта на:

     1.1. Изменя Чл.47, ал.2 на „Съставът на всяка отделна постоянна комисия на Общински съвет- Девин е от общо 7(седем) члена – общински съветници.”;

     1.2. В Чл.109 създава ал.4, а именно „Председателите на Постоянните комисии към Общински съвет- Девин внасят в деловодството на Общинския съвет отчет за работата на комисиите на всеки шест месеца.”.

/17-14-14/ 

                                 Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 7 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 21.01.2009 г., Протокол №1  

     ОТНОСНО: Промяна на състава на Постоянните комисии. Общински съвет- Девин, след като разгледа Предложение с вх.№7 от 12.01.2009 година на Елин Елинов Андреев- председател на Общинския съвет, проведени разисквания и гласуване, на основание чл. 21, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  

РЕШИ:

     1. Отменя  свое Решение №7 от 17.12.2007 година по протокол №3.

     2. Избира състав на Постоянните комисии към Общински съвет- Девин, както следва:

2.1. ПК „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба”                           

Председател: Борислав Стефанов Чавдаров            

Членове: Николай Стоянов Сазарлиев; 

инж. Теодора Иванова Тодорова;

Юлия Северинова Илиева; 

Джамал Байрам Читак;

Кремена Красимирова Сталева;

Румен Колев Билянов. 

2.2. ПК „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество”    

Председател: инж. Карамфил Фиданов Каров                 

Членове: Невен Бисеров Шотаров;

Евгений Росенов Иванов;

Сейхан Мустафов Къртълов;

Юлия Станиславова Дабанова;

д-р Мирослав Александров Узунов; 

Димитър Ясенов Бомбаширов.          

2.3. ПК „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология итуризъм.     Председател: инж. Теодора Иванова Тодорова                  

Членове: Борислав Стефанов Чавдаров;                                                        

Джамал Байрам Читак;                            

Юлия Северинова Илиева;                            

д-р Мирослав Александров Узунов;                            

Димитър Ясенов Бомбаширов;                            

Ивайло Иванов Крушков. 

2.4. ПК „Обществен ред и сигурност; Организация и безопасност на движението; Превенция на рисковете; Граждански права, молби и жалби    

Председател: Невен Бисеров Шотаров             

Членове: Евгений Росенов Иванов;                             

инж. Карамфил Фиданов Каров;                                                

Сейхан Мустафов Къртълов;                            

Николай Стоянов Сазарлиев;                            

Румен Колев Билянов;                            

Юлия Станиславова Дабанова. 

2.5. ПК „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, спорт, култура и етика    

Председател: Емил Димитров Кисьов           

Членове: Николай Стоянов Сазарлиев;                           

Юлия Северинова Илиева;                           

Джамал Байрам Читак;                           

Сейхан Мустафов Къртълов;                           

Ивайло Иванов Крушков;                           

Кремена Красимирова Сталева. 

/17-14-12/ 

 

                                 Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер