Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Конкурс за учредяване право на строеж в общински УПИ XІ, кв. 155 по ПУП на гр. Девин с площ 240 кв.м.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

О Б Я В А

 

         ОБЩИНА ДЕВИН обявява конкурс за учредяванеправо на строеж в общински УПИ XІ, кв. 155 по ПУП на гр. Девин с площ 240 кв.м. с кадастрален номер 20465.502.1495., съгласно АОС№2411/2015г. за изграждане на заведение за общeнствено хранене и офиси съгласно предвижданията на ПУП.

        

 Задължителни условия на участниците:

- в конкурса могат да участват ФЛ, ЮЛ и сдружения с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Документи за юридическия статус на участника:

Регистрационни документи на участника:

- копие от документа за регистрация или ЕИК /единен идентификационен код/ съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;

- копие от документа за самоличност за участник - физическо лице или копие от ЕИК по чл.23, от ЗТР за юридическите лица

- копие от удостоверение за актуално състояние ( когато участникът не е регистриран в Търговския регистър при Агенция по вписванията), когато участникът ерегистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Документът следва да бъде издаден не по- късно от 6 ( шест) месеца преди датата на представяне на предложението.

- документ за регистрация на чуждестранното юридическо лице или тяхно обединение в официален превод, издаден от държавата, в която са установени. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Ако участникът е чуждестранно физическо лице следва да представи в официален превод документа си за самоличност, издаден от държавата, в която е установен;

- при участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия.

- за сдруженията с нестопанска цел решение за вписване в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел

- удостоверение по чл.87 от ДОПК за липса на задължения към НАП и община Девин;

- цел изграждане на заведение за общенствено хранене и офиси;

- да инвестира в обекта най-малко 100 000 лв. и завърши обекта /АКТ16/ за срок от 6 месеца след издаване разрешението за строеж но не по късно от 12 месеца от сключване на договора за отстъпено право строеж;

- приобретателя трябва да разкрие 4бр. нови работни места;

- първоначална цена на отстъпеното право на строеж 2627.50 лв.

Класирането на участниците да се извърши по реда на «Икономически най – изгодно» предложение при следните показатели:

1.Предложена цена с 60т. тежест в оценката на предложението.

2.За предложени инвестиции с 30т. тежест в оценката на предложението.

3.За разкриване на нови работни места 10т тежест в оценката на предложението.

Оценяването на предложенията ще се извърши по следната формула, като на първо място се класира участника с най-голям брой точки.

Т= К1 +К2 +К3

Т- брой точки на предложението

К1 –точки получени от предложената цена

К1= /Ц1:Ц2/х60т.

Ц1 цена предложена от участика

Ц2 предложена максимална цена за обекта

К2 - брой точки получени брой от предложената инвестиция

К2=/И1:И2/х30т.

И1 – инвестициите прдложени от участника

И2 – предложени максимални инвестиции за обекта

Инвестицията да се доказва с количествено стойностна сметка по идеен проект на обекта изготвен съгласно предвижданията на ПУП. 70% застрояване,Кинт.2, 30% озеленяване , кота стреха 10м. Предвидено е и свързано застрояване.

К3- брой точки получени за ракриване на нови работни места

К3= /Р1:Р2/х10т.

Р1 – работни места предложени от участника

Р2 – предложени най голям брой работни места в обекта.

При еднакъв брой точки предимство се дава на участникът, който е предложил най – висока цена за правото на строеж.

Депозит в размер на 263лв. с краен срок за внасянето му в касата или по сметка на община Девин до 16.00 часа на 10.08.2015г.

Конкурсната документация се закупува от ст.№ 11, ет.ІІ в общинска администрация, гр.Девин, ул.Дружба №1 на стойност 30лв.

Срок за закупуване на конкурсната документация от 24.07.2015г. до 16.00 часа на 10.08.2015г.

Краен срок за подаване на предложенията за участие е 17.00. часа на 11.08.2015г.

Срок за извършване оглед на обекта от 24.07.2015г. до 16.00 часа на 10.08.2015г.

Конкурса ще се проведе на 12.08.2015 г. в заседателната зала на община Девин, ул.Дружба №, гр.Девин, ет.ІІІ от 10.00 часа.

                                                                                 

                                                                                  ОБЩИНА ДЕВИН 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер