Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 22.12.2008 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 22.12.2008 година PDF Печат Е-поща

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 163 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 22.12.2008 г., Протокол №21  

     ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 882 от 15.12.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянните комисии, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси,

РЕШИ: 

     1. Приема Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин, съгласно приложение №1.

/17-16-15/                                 

                                       Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 164 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 22.12.2008 г., Протокол №21  

     ОТНОСНО: Приемане на Устав на „Многопрофилна болница за активно лечение –Девин” ЕАД. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 910 от 17.12.2008 година на Емил Димитров Кисьов – председател на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.165 от Търговския закон,

РЕШИ: 

     1. Приема Устав на „Многопрофилна болница за активно лечение –Девин” ЕАД -гр.Девин, съгласно проект на  Устав на „Многопрофилна болница за активно лечение –Девин” ЕАД -гр.Девин.   

/17-16-13/                                 

                                      Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 165 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 22.12.2008 г., Протокол №21 

     ОТНОСНО: Избиране на Съвет на директорите и временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение –Девин” ЕАД. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 912 от 17.12.2008 година на Емил Димитров Кисьов – председател на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.62, ал.3 от Закона за лечебните заведения и чл.221, т.4 и т.5 от Търговския закон,

РЕШИ: 

     1. Избира Съвет на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение –Девин” ЕАД – гр.Девин в състав:

      1.1. д-р Чавдар Анатолов Маринов;

      1.2. д-р Асен Георгиев Меджидиев;

      1.3. д-р Яна Григорова Седянкова-Карабаджакова. 

     2. Избира д-р Чавдар Анатолов Маринов за временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение –Девин” ЕАД – гр.Девин за срок до утвърждаване на изпълнителен директор от Общинския съвет и му определя възнаграждение в размер на 400% от средната месечна брутна работна заплата в лечебното заведение. 

     3. Определя възнаграждение в размер на 300% от средната месечна брутна работна заплата в лечебното заведение на д-р Асен Георгиев Меджидиев и д-р Яна Григорова Седянкова-Карабаджакова. 

    4. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи договор за управление на „Многопрофилна болница за активно лечение –Девин” ЕАД – гр.Девин с д-р Чавдар Анатолов Маринов.   

/17-16-16/                                 

                                       Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 166 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 22.12.2008 г., Протокол №21 

     ОТНОСНО: Освобождаване на Мария Тодорова Димитрова от временно изпълняващ длъжността управител на „Многопрофилна болница за активно лечение –Девин” ЕООД – гр.Девин. 

     Общински съвет- Девин, след като изслуша предложението на Елин Елинов Андреев – председател на Общинския съвет, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.62, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.12, абзац 3-ти от Договор за управление на търговско дружество №271 от 21.10.2008 година сключен между кмета на Община Девин и Мария Тодорова Димитрова, 

РЕШИ: 

     1. Освобождава Мария Тодорова Димитрова от временно изпълняващ длъжността управител на „Многопрофилна болница за активно лечение –Девин” ЕООД – гр.Девин. 

     2. Упълномощава кмета на Община Девин да отправи писмено предизвестие за прекратяване на Договора за управление на търговско дружество №271 от 21.10.2008 година сключен между кмета на Община Девин и Мария Тодорова Димитрова.   

/17-15-15/                                 

                                       Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 167 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 22.12.2008 г., Протокол №21 

     ОТНОСНО: Приемане на Ревизирана европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 906 от 16.12.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ: 

     1. Приема Ревизирана европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите.   

/17-11-11/                                 

                                       Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 168 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 22.12.2008 г., Протокол №21  

      ОТНОСНО: Учредяване на допълнително право на пристрояване. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 841 от 27.11.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на ПК„Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и ПК„Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.49, ал.1 и чл.54, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ: 

     1. Дава съгласие да се учреди допълнително право на пристрояване с площ 75(седемдесет и пет) кв.м.  върху общински недвижим имот в кв.47, УПИ ХІ по ПУП на гр.Девин , на Ирена Альошева Брезалиева на стойност 383(триста осемдесет и три) лева без ДДС.

     2. Одобрява проект на договор за отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот.

/17-14-14/                                 

                                       Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 169 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 22.12.2008 г., Протокол №21 

      ОТНОСНО: Създаване на Временна комисия. 

     Общински съвет- Девин, след като изслуша предложението на Елин Елинов Андреев – председател на Общинския съвет, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.87, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

РЕШИ: 

      1. Създава Временна комисия в състав:- инж.Карамфил Каров – председател;- Кремена Сталева – секретар;- Юлия Дабанова - член,която да проведе тайното гласуване за избор на обществен посредник на Община Девин. 

     2. Утвърждава образец на бюлетина с която да се проведе тайното гласуване за избор на обществен посредник, съгласно образеца-проект. 

/17-15-14/                                 

                                       Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 170 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 22.12.2008 г., Протокол №21  

     ОТНОСНО: Даване на съгласие за ползване на безлихвен заем от извънбюджетни сметки и фондове. 

      Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 950 от 22.12.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24 от Закона за общинския бюджет,

РЕШИ: 

      1. Дава съгласие Община Девин да ползва временен безлихвен заем от извънбюджетните сметки и фондове на общината в размер на 419000(четиристотин и деветнадесет хиляди) лева.

      2. Временния безлихвен заем да бъде възстановен в срок до 28.02.2009 година.    

/17-15-12/                                 

                                       Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер