Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 05.12.2008 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 05.12.2008 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 149 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 05.12.2008 г., Протокол №20  

     ОТНОСНО:Обявяване за частна общинска собственост на част от имот публична общинска собственост и изменение на ПУП в кв.6 по ПУП на с.Стоманово. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 571 от 06.08.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянните комисии, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собствености чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията, 

РЕШИ:            

     1. Обявява за частна общинска собственост 340(триста и четиридесет) кв. м. от УПИ ІІ, кв.6 по ПУП на с.Стоманово, ситуирани в източната част на имота при граници: изток- улица; запад- УПИ ІІІ-67, спортна площадка; север- УПИ VІІ-124; юг- улица, и колорирани в червено, съгласно скица №926, която е неразделна част от настоящото решение, ведно с построената в тази част масивна сграда- обществена тоалетна.

     2. Дава съгласие да бъде изменен подробния устройствен план в кв.6 по ПУП на с.Стоманово, като към УПИ VІІ-124 се придадат 340(триста и четиридесет) кв. м. от УПИ ІІ ситуирани в източната част на имота при граници: изток- улица; запад- УПИ ІІІ-67, спортна площадка; север- УПИ VІІ-124; юг- улица, и колорирани в червено, съгласно скица №926, която е неразделна част от настоящото решение, ведно с построената в тази част масивна сграда- обществена тоалетна..

     3. Възлага на кмета на Община Девин да извърши необходимите процедури по изпълнение на точки 1-ва и 2-ра от решението. 

/17-12-12/                                   

                                  Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 150 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 05.12.2008 г., Протокол №20  

     ОТНОСНО:Изменение на ПУП – план за улична регулация на кръстовището на ул.„Бузлуджа” и ул.„Пирин” в гр.Девин. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 466 от 23.06.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията, 

РЕШИ: 

     1. Дава съгласие да бъде изменен подробния устройствен план - план за улична регулация на кръстовището на ул.„Бузлуджа” и ул.„Пирин” в гр. Девин в съседство с УПИ ІХ, кв.119 по ПУП на гр.Девин.

     2. Възлага на кмета на Община Девин да извърши необходимите процедури по изпълнение на точка 1-ва от решението.  

/17-12-12/

                                   Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 151 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 05.12.2008 г., Протокол №20  

     ОТНОСНО:Изменение на ПУП – план за улична регулация от т.1467-161-162-1567-163 и регулационните граници на прилежащите урегулирани поземлени имоти в кв.76А и кв.77 по ПУП на гр. Девин. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 822 от 18.11.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи чл.134, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията, 

РЕШИ: 

     1. Дава съгласие да бъде изменен подробния устройствен план - план за улична регулация от т.1467-161-162-1567-163 и регулационните граници на прилежащите урегулирани поземлени имоти в кв.76А и кв.77 по ПУП на гр. Девин.

     2. Възлага на кмета на Община Девин да извърши необходимите процедури по изпълнение на точка 1-ва от решението.  

/17-12-11/

                                   Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 152 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 05.12.2008 г., Протокол №20  

     ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Девин. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладни записки с вх.№ 824 от 18.11.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба”, Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Р Е Ш И : 

     1. Изменя свое решение № 81 от 31.05.2007 година в частта на Наредбата  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Девин, като към Раздел ІV „Други” на Приложение №2 „Тарифа за определяне началния размер на месечния наем на 1кв.м. при предоставяне под наем на помещения, терени и места” добавя нова точка 10 както следва: 

1 2 3 4 5 6 7 8
ІV ДРУГИ       І-ва зона ІІ-ра зона села
10

ПАРКОМЯСТО

Собсвеност на общината

      30лв. 25лв. 20лв.

  /17-12-12/                                   

                                   Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 153 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 05.12.2008 г., Протокол №20  

     ОТНОСНО: Отреждане на парцели за построяване на социални жилища. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладни записки с вх.№ 631 от 21.08.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата наПостоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  

Р Е Ш И : 

     1. Отрежда УПИ ХVІ, кв.76 по ПУП на гр. Девин с площ 540(петстотин и четиридесет) кв.м. и УПИ ХІ, кв.16 по ПУП на с. Грохотно с площ 480(четиристотин и осемдесет) кв.м. за парцели за изграждане на социални жилища. 

/17-11-9/

                                   Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 154 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 05.12.2008 г., Протокол №20  

     ОТНОСНО: Учредяване на отстъпено право на строеж върху общински имот за жилищни нужди. Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладни записки с вх.№ 632 от 21.08.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата наПостоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.49а, ал.1 от Закона за общинската собственост, 

Р Е Ш И : 

     1.Дава съгласие да се учреди възмездно, безсрочно отстъпено право на строеж, без търг или конкурс, върху имот- частна общинска собственост УПИ ХІ, кв.16 по ПУП на с.Грохотно с площ 480(четиристотин и осемдесет) кв.м. на Хеджиран Фейзиева Мевлюдова за сумата от 544(петстотин четиридесет и четири) лева без ДДС. 

/17-12-9/

                                   Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 155 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 05.12.2008 г., Протокол №20  

     ОТНОСНО: Учредяване на отстъпено право на строеж върху общински имот за жилищни нужди. Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладни записки с вх.№ 633 от 21.08.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата наПостоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.49а, ал.1 от Закона за общинската собственост,  

Р Е Ш И : 

     1.Дава съгласие да се учреди възмездно, безсрочно отстъпено право на строеж, без търг или конкурс, върху имот- частна общинска собственост УПИ ХVІ, кв.76 по ПУП на гр.Девин с площ 540(петстотин и четиридесет) кв.м. на Румен Младенов Якимов за сумата от 1192(хиляда сто деветдесет и два) лева без ДДС. 

/17-12-9/

                                   Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 156 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 05.12.2008 г., Протокол №20  

     ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински имоти. Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладни записки с вх.№ 665 от 16.09.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата наПостоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост,  

Р Е Ш И : 

     1.Дава съгласие да се отдадат под наем за срок до 5(пет) години, чрез търг с явно наддаване на следните имоти общинска собственост:

     1.1. Приземен етаж с площ 32(тридесет и два) кв.м. в кметство с.Жребово, УПИ І, кв.3 по ПУП на с.Жребово с първоначален месечен наем 33,60(тридесет и три цяло и шестдесет) лева без ДДС с предназначение за млекопункт.

     1.2. Обществена тоалетна с площ 69(шестдесет и девет) кв.м., местонахождение – УПИ ІХ, кв.155 по ПУП на гр.Девин, с първоначален месечен наем 100,50(сто цяло и петдесет) лева без ДДС.    

/17-12-12/

                                   Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 157 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 05.12.2008 г., Протокол №20  

     ОТНОСНО:Разпореждане с общински имот – продажба право на собственост. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 649 от 10.09.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата наПостоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и чл.54, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин, 

РЕШИ: 

     1. Дава съгласие да се продаде земя-частна общинска собственост в кв.2, УПИ ХХХ по ПУП на с.Триград с площ 696(шестстотин деветдесет и шест) кв.м. на Цветан Симеонов Славков за сумата от 6960(шест хиляди деветстотин и шестдесет) лева без ДДС.

     2. Утвърждава проект на договор за продажба на общински недвижим имот. 

/17-13-13/

                                   Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 158 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 05.12.2008 г., Протокол №20  

     ОТНОСНО:Разпореждане с общински имот – продажба право на собственост. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 651 от 10.09.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата наПостоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и чл.54, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин, 

РЕШИ: 

     1. Дава съгласие да се продаде земя-частна общинска собственост в кв.37, УПИ ХІІІ-377 по ПУП на гр.Девин с площ 310(триста и десет) кв.м. на Огнян Орлинов Феодоров-7/9(седем девети) идеални части, Антония Орлинова Емилова-1/9(една девета) идеални части и Соня Орлинова Узунова-1/9(една девета) идеални части за сумата от 6200(шест хиляди и двеста) лева без ДДС.

     2. Утвърждава проект на договор за продажба на общински недвижим имот. 

/17-13-13/

                                   Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 159 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 05.12.2008 г., Протокол №20  

     ОТНОСНО:Разпореждане с общински имот – продажба право на собственост. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 826 от 18.11.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището наПостоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и чл.54, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин, 

РЕШИ: 

     1. Дава съгласие да се продаде земя-частна общинска собственост в кв.62, УПИ ХVІІІ по ПУП на гр.Девин с площ 210(двеста и десет) кв.м. на Красимир Щерев Кузев за сумата от 4200(четири хиляди и двеста) лева без ДДС.

     2. Утвърждава проект на договор за продажба на общински недвижим имот. 

/17-12-12/

                                   Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  160 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 05.12.2008 г., Протокол №20  

     ОТНОСНО :Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 808от 11.11.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата наПостоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, 

РЕШИ: 

     1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Девин и Осман Юсмен Юрекли и Джамиле Ахмед Юрекли, върху УПИ І, кв.20 по ПУП на с.Гьоврен, целия с площ 340(триста и четиридесет) кв.м. от които 75/340 идеални части са собственост на Община Девин и 265/340 идеални части са собственост на Осман Юсмен Юрекли и Джамиле Ахмед Юрекли, като 75/340 идеални части от частта на Община Девин да се продадат на Осман Юсмен Юрекли и Джамиле Ахмед Юрекли за сумата от 750(седемстотин и петдесет) лева без ДДС.

     2. Упълномощава кмета на Община Девин да извърши необходимите действия по изпълнения на точка 1 от решението.   

/17-12-12/

                                   Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 161 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 05.12.2008 г., Протокол №20  

     ОТНОСНО: Обявяване на спечелил конкурс участник. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 806 от 11.11.2008 година на инж. Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището наПостоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл.79 от Наредба №2 на Община Девин, 

РЕШИ: 

     1. Определя за спечелил конкурса участник за учредяване право на строеж за общински  УПИ VІІ, кв.14  по ПУП на с.Михалково с площ 114(сто и четиринадесет) кв.м. фирма СД ”Диове – фарм – Минчева – Шаркова – СиЕ”, гр.Девин с предложена цена 2010(две хиляди и десет) лева и съгласно приетите с офертата условия да запази предмета на дейност на изградения обект за дрогерия в продължение на 10 години. 

/17-11-11/

                                   Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 162 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 05.12.2008 г., Протокол №20  

     ОТНОСНО:Учредяване на допълнително право на пристрояване и надстрояване. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 650 от 10.09.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на ПК„Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”и ПК„Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собствености чл.49, ал.1 и чл.54, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин, 

РЕШИ: 

     1. Дава съгласие да се учреди допълнително право на пристрояване с площ 34 кв.м. и надстрояване с площ 72 кв.м върху общински недвижим имот в кв.83, УПИ ІVпо ПУП на гр.Девин , на Емил Фиданов Солаков на стойност 1060(хиляда и шестдесет) лева без ДДС.

     2. Одобрява проект на договор за отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот.  

/17-12-11/

                                   Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер