Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Проект на ПУП-ПРЗ с обхват: ПИ с идентификатор 73105.12.108 в м.”Гробето”, землище с.Триград, община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Община девин

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Девин на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и параграф 4, ал.1 от ДР на ЗУТ, уведомява заинтересованите страни – собственици на съседни имоти, че със Заповед № РД-09-144 от 15.04.2015 г. на Кмета на Община Девин е одобрен ПУП-ПРЗ с обхват: ПИ с идентификатор 73105.12.108 в м.”Гробето”, землище с.Триград, община Девин, като се образува нов кв.34 и нови УПИ-та: УПИ І-12.108 и УПИ ІІ-12.108 за жилищно строителство – устройствена зона Жм и устройствени показатели – плътност на застрояване max.60%, min. озеленяване 40%, Кинт max.1,2, застрояване до 3 етажа и височина на кота стреха до 10 м.

Проектът се намира в Отдел „УТИОС”, гр.Девин, ул.”Дружба” № 1, ет.2, стая № 15 и може да се прегледа от заинтересованите.

Заповедта подлежи на обжалване на основание чл.215 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ - дневен срок от датата на залепване на съобщението, чрез Община Девин до Административен съд, гр.Смолян.

                       

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер