ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

 

 

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

 ________________________________________

 

100 % БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ НА ДОПУСТИМИТЕ СГРАДИ

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

•  Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ - ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж) и разновидностите им;

•  Минимален брой на апартаментите в сградата - 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение;

• По изключение и по преценка на общината през 2015 г. могат да бъдат одобрявани за обновяване и сгради с минимум 32 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, които са построени преди 1975 г. и са с доказани конструктивни проблеми.

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

Стъпка 1

Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в съответната община/район и регистър БУЛСТАТ – попълват се документи по образец.

ВАЖНО! В случай, че сградата се състои от блок-секции, Сдружение на собствениците може да се създаде за всяка блок-секция. Но Сдруженията на собствениците подава ЕДНО заявление за интерес и финансова помощ за цялата сграда в общината.

Стъпка 2

С протокол от общото събрание сдружението взима решение да осигури достъп до всички обекти/апартаменти в сградата. В протокола също така се дава съгласие за изпълнение на дейностите, предписани от техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, взима се решение за кандидатстване и за сключване на договор между Сдружението на собствениците и общината – попълват се документи по образец.

Стъпка 3

Сдружението на собствениците подава заявление за интерес и финансова помощ в общината/района по местонахождение на сградата.

Стъпка 4

Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне.

Стъпка 5

При одобрение на сградата се сключва договор между Сдружението и общината (по образец), с което се дава мандат на общината, в лицето на кмета, да извърши от негово име действия по осигуряване на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА

Общината отговаря за избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за осъществяване на отделните дейности по сградата и за изпълнението на целия процес по обновяване на сградата на своята територия:

•  Извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт;

•  Извършване на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата;

•  Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи;

•  Строителен и авторски надзор;

•  Инвеститорски контрол.

КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ?

Допустимите дейности за финансиране са:

•  Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

•  Обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.);

•  Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

 По външните сградни ограждащи елементи:

- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).

 По системите за поддържане на микроклимата:

- основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на собственик на самостоятелен обект, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;

- изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата;

- ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;

-реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всекисобственик на самостоятелен обектв сградата;

- ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;

- инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на собственик на самостоятелен обект;

- инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;

- газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;

- мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.

Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

ВАЖНО!

По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

КАКВО НЕ ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА?

•  ремонт, обзавеждане и оборудване в самостоятелния обект/жилището;

•  подмяна на отоплителни тела в самостоятелния обект/жилището;

•  подмяна на асансьори с нови или втора употреба.

 

Всички изменения и актуална информация за хода на Националната програма са поместени на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството: http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер