Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 20465.502.248, за друг вид обществен обект с адрес: област Смолян, община Девин, град Девин, ул. „Руен“ № 4
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 09 Юли 2024г. 13:49ч.

ОБЯВА

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-371/ 09.07.2024г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 20465.502.248 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка двеста четиридесет и осем), с площ 1385 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид обществен обект с адрес: област Смолян, община Девин, град Девин, ул. „Руен“ № 4 (УПИ XXI, кв. 62 по ПУП на гр. Девин). и изградените в него - плувен басейн с площ 312,50 кв. м. и сграда с идентификатор 20465.502.248.1 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка двеста четиридесет и осем точка едно), застроена площ 186 (сто осемдесет и шест) кв. м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сграда: няма данни, предназначение:спортна сграда, база, адрес: област Смолян, община Девин, град Девин, ул. „Руен“ № 4,акт за публична общинска собственост № 2952/23.07.2021 г., вписан в Агенцията по вписвания под №63/10.08.2021 г. Предназначение, за което се отдава имота под наем: за спортни дейности

II. Търгът да се проведе при следните условия:

1. Началната тръжна цена за отдаване под наем на имота е в размер на 3130,00 лв. (три хиляди сто и тридесет) лева с ДДС на месец.

2. Стъпката за наддаване е 315 лв. (триста и петнадесет).

3. Размерът на депозита за участие в търга е 3760 лв. (три хиляди седемстотин и шестдесет) лева. Срокът за внасяне на депозита за участие е от 17.07.2024 г. до 16:00 ч. на 26.07.2024 г. Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1 или по банков път.

4. Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, ет. 2, стая № 11. Цената за закупуване е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 17.07.2024 г. до 16:00 ч. на 26.07.2024 г.

5. Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се приемат в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, от 17.07.2024 г. до 16:00 ч. на 26.07.2024 г.

6. Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден, от 17.07.2024 г. до 16:00 ч. на 26.07.2024 г.

7. Дата, място и час на провеждане на търга: на 31.07.2024 г. от 13:00 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет. 3.

 

/П/

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

  

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер