Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Дневен ред за заседание на ПК „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство“ на 24.06.2024 г. (понеделник) от 17:00 часа в Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Петък, 21 Юни 2024г. 10:00ч.

image

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – девин


ЗАСЕДАНИЕ НА ПК „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“

на 24.06.2024 г. (понеделник) от 17:00 часа в Община Девин

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО-99 от 21.05.2024 г. относно: Предоставяне на част от имот, публична общинска собственост, за безвъзмездно управление на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи (ОДМВР) - Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО-100 от 21.05.2024 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на част от имоти - терени публична общинска собственост за поставяне на временни обекти по чл. 56 от ЗУТ.

Докладва:Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО-101 от 23.05.2024 г. относно: Предоставя безвъзмездно за управление имоти публична общинска собственост на основни училища на територията на Община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО-102 от 27.05.2024 г. относно: Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПР за УПИ VI и частична промяна на УПИ V, УПИ VII, УПИ XXVI и УПИ XXVII в рамките на ПИ 20465.501.63 по КККР на гр. Девин и частична промяна на уличната регулация в кв. 47, по ПУП на гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО-103 от 27.05.2024 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за имот с идентификатор 20465.506.189 участващ в УПИ I, УПИ II и частична промяна на улична регулация от о.т. 1121, през о.т. 1122, през о.т. 1120, през о.т. 623, през о.т. 1119 до о.т. 1115 в кв. 107 по плана на гр. Девин, кв. Настан, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО-104 от 27.05.2024 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за УПИ III, ПИ 17957.501.11 в кв. 22, по плана на с. Грохотно, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО-105 от 31.05.2024 г. относно: Разглеждане на проект за изменение ПУП-ПРЗ за ПИ 20465.504.1030, ПИ 20465.504.966 и ПИ 20465.504.5049 в кв. 152 и кв. 158, гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО-109 от 17.06.2024 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на обекти - публична общинска собственост.

Докладва:Кмет на Община Девин

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО-110 от 17.06.2024 г. относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Девин и Владо Генчев Сустов за УПИ XXVII, кв. 17 в с. Беден, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО-111 от 17.06.2024 г. относно: Продажба на застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-83, кв. 14, по плана на село Михалково, община Девин, частна общинска собственост на собственика на законно построена в него сграда.

Докладва:Кмет на Община Девин

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО-112 от 19.06.2024 г. относно: Приемане годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Девин за 2023 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО-113 от 19.06.2024 г. относно: Приемане на Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Девин към 31.12.2023 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

Материалите по Дневния ред за заседанието на ПК „УТОССГС“ може да разгледате на: http://79.124.20.10/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер