Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ V в кв. 20, по ПУП – ПРЗ, община Девин, село Чуруково
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 27 Май 2024г. 09:58ч.

О Б Я В А

           Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-273/23.05.2024 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на:

-  УПИ V в кв.20, по ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-562/16.11.2009 г. на кмета на Община Девин, село Чуруково, община Девин, област Смолян, целия с площ 1968 (хиляда деветстотин шестдесет и осем) кв. м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За обществено обслужване, представляващ частна общинска собственост, съгласно акт за общинска собственост 1694/30.12.2009 г.

-     УПИ IV в кв. 1, одобрен със заповед № РД-09-356 от 31.07.2023 г. на кмета на Община Девин, село Чуруково, община Девин, област Смолян, целия с площ 807 (осемстотин и седем) кв. м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За жилищно строителство, представляващ частна общинска собственост, съгласно акт за общинска собственост 3117/18.03.2024 г.

 

Поземлен имот /ПИ/

Площ

(в кв. м)

Начална тръжна цена

(в лева) без ДДС

Стъпка на наддаване

(в лева)

Депозит (в лева)

      1

УПИ V(пет) в кв.20,

с. Чуруково, общ. Девин

1968

13 146,00

1 320,00

1 320,00

     2

УПИ IV (четири) в кв. 1,

с. Чуруково, общ. Девин

807

5 391,00

540,00

540,00

 

Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 03.06.2024 г. до 16:00 ч. на 12.06.2024 г. Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1, или в Центъра за административно обслужване към Община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей“ № 1.

Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. ІІ, стая №11. Цената за закупуване на тръжните документи е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 03.06.2024 г. до 16:00 ч. на 12.06.2024 г.

Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване на община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей” №1 от 03.06.2024 г. до 16:00 ч. на 12.06.2024 г.

Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч., от 03.06.2024 г. до 16:00 ч. на 12.06.2024 г.

          Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 19.06.2024 г. от 11:30 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет. 3.

 

/П/

Здравко Иванов

Кмет на Община Девин

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер