Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Дневен ред за заседание на ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми“ на 27.05.2024 г. (понеделник) от 17:45 часа в Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 23 Май 2024г. 13:37ч.

image

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – девин


ЗАСЕДАНИЕ НА ПК „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ. ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ“

на 27.05.2024 г. (понеделник) от 17:45 часа в Община Девин

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО-80 от 23.04.2024 г. относно: Приемане на План за смекчаване и адаптация към климатичните промени на Община Девин за периода 2024-2030 г., изготвен в резултат от изпълнението на Дейност 5: Разработване на общински планове за адаптация към климатичните промени в рамките на проект: BGENVIRONMENT-4.004-0002 „Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат” по ДБФП № Д-30-24/28.04.2023 г., който се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, Приоритетна ос „Климат“ от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО-81 от 24.04.2024 г. относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Девин и Албена Събева Сиракова и Аделина Събева Кирилова за поземлен имот с идентификатор 20465.502.126 в град Девин, община Девин, област Смолян, находящ се на ул. „Балканска” № 18.

Докладва:Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО-82 от 24.04.2024 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на част от имот 73105.501.608 - терен публична общинска собственост за поставяне на пчелин.

Докладва:Кмет на Община Девин

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО-83 от 10.05.2024 г. относно: Даване на съгласие за отписване на вземане от Сдружение „Градска пречиствателна станция за отпадни води”.

Докладва:Кмет на Община Девин

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО-84 от 13.05.2024 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на недвижим имот - помещения на приземен етаж в сграда с идентификатор 20465.502.287.1, улица „Орфей” № 1, град Девин, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО-85 от 13.05.2024 г. относно: Провеждане на търг за продажба на поземлен имот с идентификатор 17957.501.378, село Грохотно, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО-86 от 13.05.2024 г. относно: Провеждане на търг за продажба на УПИ XIII-47 - обществено обслужване в кв. 11 и УПИ XIV - обществено обслужване в кв. 11, село Гьоврен, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО-87 от 14.05.2024 г. относно: Разглеждане Отчет за извършената работа и резултатите на РУ - Девин на територията на Община – Девин за 2023 година.

Докладва:Председател на Общински съвет – Девин

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО-89 от 14.05.2024 г. относно: Изменение на Календара на културните събития и прояви в Община Девин за 2024 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО-90 от 15.05.2024 г. относно: Отчет за изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2023 година и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Девин за 2024 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО-91 от 17.05.2024 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.03.2024 г. до 31.03.2024 г. и Баланс и Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за I (първо) тримесечие 2024 г.

Докладва:Председател на Общински съвет – Девин

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО-92 от 20.05.2024 г. относно: Разглеждане на Годишния финансов отчет на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за 2023 г. и назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за 2024 г.

Докладва:Председател на Общински съвет – Девин

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО-93 от 20.05.2024 г. относно: Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд - поземлен имот с идентификатор № 18424.1.799, находящ се в землището на с. Гьоврен, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО-94 от 20.05.2024 г. относно: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд – поземлен имот с идентификатор 73105.22.159 и поземлен имот с идентификатор 73105.12.380, находящи се в землището на с. Триград, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО-96 от 20.05.2024 г. относно: Вътрешни компенсирани промени в план-сметката за разходите по събирането, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО-97 от 20.05.2024 г. относно: Изменение на Решение № 88 от 31.05.2023 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект BG16RFOP001-2.003-014-С01 „Повишаване на енергийната ефективност в четири жилищни сгради на територията на град Девин, община Девин”.

Докладва:Кмет на Община Девин

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО-98 от 20.05.2024 г. относно: Изменение на Решение № 89 от 31.05.2023 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект BG16RFOP001-2.003-0008 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в четири жилищни сгради на територията на град Девин, община Девин”.

Докладва:Кмет на Община Девин

Материалите по Дневния ред за заседанието на ПК „БФЕФП“ може да разгледате на:http://79.124.20.10/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер