Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Дневен ред за заседание на ПК „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и култура“ на 27.05.2024 г. (понеделник) от 17:15 часа в Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 23 Май 2024г. 13:28ч.

image

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – девин


 

ЗАСЕДАНИЕ НА ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ,

ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА“

на 27.05.2024 г. (понеделник) от 17:15 часа в Община Девин

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО-80 от 23.04.2024 г. относно: Приемане на План за смекчаване и адаптация към климатичните промени на Община Девин за периода 2024-2030 г., изготвен в резултат от изпълнението на Дейност 5: Разработване на общински планове за адаптация към климатичните промени в рамките на проект: BGENVIRONMENT-4.004-0002 „Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат” по ДБФП № Д-30-24/28.04.2023 г., който се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, Приоритетна ос „Климат“ от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО-83 от 10.05.2024 г. относно: Даване на съгласие за отписване на вземане от Сдружение „Градска пречиствателна станция за отпадни води”.

Докладва:Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО-87 от 14.05.2024 г. относно: Разглеждане Отчет за извършената работа и резултатите на РУ - Девин на територията на Община – Девин за 2023 година.

Докладва:Председател на Общински съвет – Девин

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО-88 от 14.05.2024 г. относно: Структура на образователните институции на територията на Община Девин през 2024/2025 учебна година.

Докладва:Кмет на Община Девин

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО-89 от 14.05.2024 г. относно: Изменение на Календара на културните събития и прояви в Община Девин за 2024 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО-90 от 15.05.2024 г. относно: Отчет за изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2023 година и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Девин за 2024 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО-96 от 20.05.2024 г. относно: Вътрешни компенсирани промени в план-сметката за разходите по събирането, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО-97 от 20.05.2024 г. относно: Изменение на Решение № 88 от 31.05.2023 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект BG16RFOP001-2.003-014-С01 „Повишаване на енергийната ефективност в четири жилищни сгради на територията на град Девин, община Девин”.

Докладва:Кмет на Община Девин

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО-98 от 20.05.2024 г. относно: Изменение на Решение № 89 от 31.05.2023 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект BG16RFOP001-2.003-0008 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в четири жилищни сгради на територията на град Девин, община Девин”.

Докладва:Кмет на Община Девин

Материалите по Дневния ред за заседанието на ПК „ОМДСТК“ може да разгледате на:http://79.124.20.10/

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер