Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Обявяване на публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот - сграда 36796.2.167.1, находяща се в село Кестен, община Девин, област Смолян, с адрес: село Кестен
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 12 Април 2024г. 15:44ч.

ОБЯВА

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-187/10.04.2024 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот - сграда 36796.2.167.1 (тридесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и шест точка две точка сто шестдесет и седем точка едно), находяща се в село Кестен, община Девин, област Смолян, с адрес: село Кестен, община Девин, местност Поюклиев гроб, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-124/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК с застроена площ 163 (сто шестдесет и три) кв. м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти: няма данни, предназначение: селскостопанска сграда, акт за частна общинска собственост № 3099/22.01.2024 г. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 36796.2.167 /номер по предходен план 002167/ в село Кестен, община Девин, местност Поюклиев гроб, с площ 1189 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада. съседи: 36796.2.168, 36796.2.388, 36796.2.387, 36796.2.386. Срок на договора - 5 (пет) години.

Търгът да се проведе при следните условия:

Наименование на

помещението

Предназна чение, за което се отдава под наем

Площ

(в кв. м)

Начална тръжна месечна наемна цена

(в лева) с ДДС

Стъпка на наддаване

(в лева)

Депозит

(в лева)

1

Сграда

36796.2.167.1 -селскостопанска сграда, с. Кестен, община Девин

Всестранни дейности

163

130,40

15,00

160,00

 

Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 07.04.2024 г. до 16:00 часа на 26.04.2024 г.

Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1, или в Центъра за административно обслужване към Община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей“ № 1.

Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. ІІ, стая №11. Цената за закупуване е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 07.04.2024 г. до 16:00 часа на 26.04.2024 г.

Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване на община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей” №1 от 07.04.2024 г. до 16:00 часа на 26.04.2024 г.

Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден от 07.04.2024 г. до 16:00 часа на 26.04.2024 г.

Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 08.05.2024 г. от 11:00 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет.3

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ /П/

Кмет на Община Девин

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер