Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Съобщение за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват: Поземлен имот с идентификатор 73105.501.97 по КККР на с. Триград, УПИ V в кв. 10 по плана на с. Триград
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации