Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Дневен ред за заседание на ПК „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство“ на 12.02.2024 г. (понеделник) от 17:45 часа в Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 08 Февруари 2024г. 12:01ч.

ОбС-Девин 2


 

ЗАСЕДАНИЕ НА ПК „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“

на 12.02.2024 г. (понеделник) от 17:45 часа в Община Девин

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО-13 от 24.01.2024 г. относно: Поставяне на паметни плочи на участници от с. Михалково във войните за освобождение на България.

Докладва:Кмет на Кметство Михалково

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО-14 от 29.01.2024 г. относно:Приемане на бюджета на община Девин за 2024 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО-15 от 31.01.2024 г. относно:Годишен отчет на кмета на община Девин за изпълнението на " Програмата за управление на община Девин за мандат 2019 – 2023 г." за 2023 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО-18 от 31.01.2024 г. относно: Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма в община Девин през 2023 г., в това число на план-сметка на дейностите за развитие на туризма в община Девин за 2023 г. и приемане на Програма за развитието на туризма в община Девин за 2024 г., в т.ч. на план-сметка на дейностите за развитие на туризма за 2024 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО-19 от 05.02.2024 г. относно: Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението и по видове и категории.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО-20 от 05.02.2024 г. относно: Приемане Стратегия за „Разпореждане и управление на общинската собственост за периода 2023 г. - 2027 г. на Община Девин.“

Докладва:Кмет на Община Девин

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО-21 от 05.02.2024 г. относно: Приемане Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2024 година на Община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО-22 от 06.02.2024 г. относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), за стопанската 2024/2025 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

9. Предложение с Вх. № КО-25 от 26.01.2024 г. относно: Приемане на Програма за управление на община Девин за периода 2023  – 2027 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

Материалите по Дневния ред за заседанието на ПК „УТОССГС“ може да разгледате на:

http://www.devin.bg/files/dnevenred


 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер