Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ ХV (петнадесет), кв. 12 по плана на село Гьоврен, с площ 145 (сто четиридесет и пет) кв. м
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 20 Ноември 2023г. 11:29ч.

герб-община 2ОБЩИНА ДЕВИН


 

О Б Я В А

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-545/17.11.2023 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ ХV (петнадесет), кв. 12 по плана на село Гьоврен, община Девин, област Смолян, целия с площ 145 (сто четиридесет и пет) кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За селскостопански нужди, представляващ частна общинска собственост, съседи: улица, УПИ ХVI,УПИ ХVII-301,УПИ ХVII-301, представляващ частна общинска собственост, съгласно акт за общинска собственост 3058/02.08.2023 г. и паянтова сграда на два етажа, разположена в УПИ ХV, кв.12 по плана на село Гьоврен, община Девин, област Смолян, със застроена площ 62 (шестдесет и два) кв. м., брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: селскостопанска сграда, представляващ частна общинска собственост, съгласно акт за общинска собственост 3070/25.09.2023 г.

Търгът ще се проведе при следните УСЛОВИЯ:

1. Начална тръжна цена 1 694 (хиляда шестстотин деветдесет и четири) лева, съгласно пазарната оценката на лицензирания оценител

2. Стъпка за наддаване: 170 лв. (сто и седемдесет лева)

3. Размер на депозит за участие в търга:170 лв. (сто и седемдесет лева)

Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 22.11.2023 г. до 16:00 ч. на 01.12.2023 г. Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ №1, или в Центъра за административно обслужване към Община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей“ №1.

4. Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. ІІ, стая №11. Цената за закупуване е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 22.11.2023 г. до 16:00 ч. на 01.12.2023 г.

5. Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване на община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей” №1, от 22.11.2023 г. до 16:00 ч. на 01.12.2023 г.

6. Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден от 22.11.2023 г. до 16:00 ч. на 01.12.2023 г.

7. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 06.12.2023 г. от 11:00 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1 в залата на Общинска администрация, ет. 3.

 

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ/П/

Кмет на Община Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер