Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Съобщение във връзка със Заповед № РД-09-410 от 29.08.2023 г. на Кмета на община Девин, за предприемане на необходимите ремонтни и възстановителни дейности за заздравяване на сграда, попадаща в поземлен имот с идентификатор 20465.502.344
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 16 Ноември 2023г. 09:24ч.

герб-община 2

ОБЩИНА ДЕВИН


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска администрация - Девин, на основание параграф 4, ал. 1 и ал. 2 от ДР на ЗУТ, уведомява заинтересуваните страни, собствениците на поземлен имот с идентификатор 20465.502.344 по кадастралната карта на гр. Девин, че е издадена Заповед № РД-09-410 от 29.08.2023 г. на Кмета на община Девин, за предприемане на необходимите ремонтни и възстановителни дейности за заздравяване на сградата, която не се поддържа в добро състояние, водещо до застрашаване на обекта с увреждане или разрушаване, а именно: жилищна сграда с идентификатор 20465.502.344.1, застроена площ: 99 кв. м., брой етажи: 2, попадаща в поземлен имот с идентификатор 20465.502.344 по КККР на гр. Девин, УПИ Х-344 в кв. 35 по плана на гр. Девин, адрес: гр. Девин, ул. „Освобождение“ № 46, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, чиято покривна конструкция е нарушена, на западната фасада липсва част от външната стена и е застрашена от самосрутване.

Заповедта се намира в Отдел „УТОС”, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, ет. 2, стая № 15 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на ЗУТ, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й, чрез залепване на съобщението, пред Административен съд – гр. Смолян.

От Общинска администрация - Девин                       

 

Залепено на 16.11.2023 г.       


 

Уведомително писмо до г-н Дамян Илиев Дамянов

 

 

 

 

  

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер