Начало КОНТАКТИ Публикувани са избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 18 Септември 2023г. 08:14ч.

Уважаеми съграждани,

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година (неделя) Ви информираме, че са определени избирателните секции и са обявени избирателните списъци – част I.

Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях е в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите – 28 април 2023 г.

Право да избират общински съветници и кметове имат и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които не са български граждани, навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, имат адрес на пребиваване (адресът, на който лицето е регистрирано при престоя си в Република България) в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите – 28 април 2023 г.,и не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани.

Избирателните списъци – част I са съставени по постоянен адрес на гражданите на Република България. Имената на българските граждани са вписани по азбучен ред по буквата, с която започва собственото име на избирателя.

Гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец – Приложение № 8-МИ от изборните книжа, в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място до 18 септември 2023 г. Гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който веднъж е подал декларация при предходни избори за общински съветници и за кметове и е бил включен в избирателен списък – част II, се вписва служебно в избирателния списък при следващи избори за общински съветници и за кметове. Нова декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.

Избирателните списъци – част II се съставя по заявените от гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, адреси на пребиваване в Република България и се обявяват не по-късно от 03 октомври 2023 г.

Гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателния списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление Приложение № 9-МИ от изборните книжа, до кмета на общината/кметството или кметския наместник в срок до 21 октомври 2023 г.

Всеки избирател може да изиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление – Приложение № 7-МИ от изборните книжа, до кмета на общината/кметството или кметския наместник в срок до 21 октомври 2023 г.

Приканваме всички гласоподаватели да проверят своевременно своите данни в списъците, обявени на обичайните места за всяка секция и на интернет страницата на Община Девин – www.devin.bg, секция МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023.

Гласуването се извършва по постоянен адрес. Всеки избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес с писмено заявление – Приложение № 13-МИ от изборните книжа, до кмета на общината/кметството или кметския наместник в срок до 14 октомври 2023 г.Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28 април 2023 г.

Избиратели, които са изпуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основанието, за което са били заличени, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък до предаване на списъка на секционната избирателна комисия (СИК) в предизборния ден със заявление до кмета на общината/кметството или кметския наместник – Приложение № 10-МИ, Приложение № 11-МИ. Когато избирателят установи в изборния ден, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК, може да подаде заявление – Приложение № 12-МИ в изборния ден за изключване от него.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в срок не по-късно от 14 октомври 2023 г. в писмена форма чрез саморъчно подписано заявление до кмета на общината/кметството или кметския наместник по образец – Приложение № 17-МИ. Заявлението може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес). При подаване на електронно заявление не се изисква подпис. Общинската администрация извършва проверка и установява увреждането на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга. Когато служебната проверка е неуспешна, се изисква от ТЕЛК/НЕЛК документ за удостоверяване на увреждането.

Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия (ПСИК) се образува на територията на всяко населено място не по-късно от 18 октомври 2023 г., ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 17-МИ от изборните книжа). Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени повече от 10 заявления, но недостатъчно за образуване на ПСИК за всяко едно от населените места, се създава една обща ПСИК за територията на общината.

Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 23 октомври 2023 г., при условие че на територията на населеното място/общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

Образци:

Приложение № 7-МИ

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр. 1 ИК)                                                                                           

Приложение № 8-МИ

Заявление – декларация за вписване в избирателен списък – част II (чл. 408, ал. 1 във връзка с чл. 396, ал. 2 ИК)

Приложение № 9-МИ

Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз (чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 ИК)

Приложение № 10-МИ

Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък (чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във вр. с чл. 45, ал. 1 ИК)

Приложение № 11-МИ

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

Приложение № 12-МИ

Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 8 и чл. 396 ИК)

Приложение № 13-МИ

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 и 2 ИК)

Приложение № 17-МИ

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДЕВИН

гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, тел.: 03041/21 74, факс: 03041/26 61,

e-mail: obshtina@devin.bg, web site: www.devin.bg

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер