Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за редовно заседание на Общински съвет - Девин на 12.09.2023 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Вторник, 05 Септември 2023г. 14:10ч.

ОбС-Девин 2


 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 12.09.2023 година /вторник/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 143 от 31.07.2023 г. относно: Учредяване на възмездно и безсрочно право на надстрояване с площ 100 кв. м. към съществуваща жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1210.1, построена в общински поземлен имот с идентификатор 20465.501.1210.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 144 от 03.08.2023 г. относно: Разглеждане на предложение за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за ПИ 20465.503.5083 от регулационния план на част от квартали 148, 149, 150, 151 и кв. 2 в м. „Хумата“, гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 146 от 09.08.2023 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за УПИ V и УПИ VI и промяна на улична регулация от о.т. 383 до о.т. 384, в кв. 30 по плана на град Девин, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 147 от 09.08.2023 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.06.2023 г. до 30.06.2023 г. и Баланс и Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за периода 01.01.2023 до 30.06.2023 година.

Докладва:Председател на Общински съвет - Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО –148от 18.08.2023 г. относно: Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ в кв. 13а и отреждане на нов УПИ ІІ – за гаражи и частична промяна на нереализирана улична регулация от о.т. 3 до о.т. 4 по плана на с. Гьоврен, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 149 от 18.08.2023 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация за УПИ XXIV и промяна на улична регулация в кв. 29 по плана на гр. Девин, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 150 от 18.08.2023 г. относно:Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ XXXII и частична промяна на УПИ I и УПИ XXXI в рамките на ПИ20465.501.1616 по КККР на гр. Девин и частична промяна на уличната регулация в кв. 47, по ПУП на гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 151 от 18.08.2023 г. относно: Актуализиране на Календар за предвидените културни събития и прояви в Община Девин за 2023 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 152 от 18.08.2023 г. относно: Предложение за изключване на Основно училище „Христо Ботев“, село Лясково, община Девин от Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 153 от 18.08.2023 г. относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметки за средства от Европейския съюз за първото шестмесечие на 2023 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 154 от 18.08.2023 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за ПИ 20465.506.159 попадащ в УПИ XII и частична промяна на улична регулация в кв. 112 по плана на гр. Девин, кв. Настан, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 155 от 21.08.2023 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Грижа в дома в община Девин“.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 156 от 23.08.2023 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Укрепване на общинския капацитет“.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 157 от 29.08.2023 г. относно: Предоставяне на движими вещи, собственост на община Девин, за безвъзмездно управление на „БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО – ДЕВИН“, гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 158 от 29.08.2023 г. относно: Приемане на бюджета на община Девин за 2023 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 159 от 29.08.2023 г. относно: Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 55 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улични мрежи, на сгради, публична общинска собственост и за извършване на разходи за почистване на речни легла за осигуряване нормалната им проводимост в урбанизираните територии и даване на съгласие, кметът на община Девин да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средствата.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 160 от 30.08.2023 г. относно: Даване на съгласие за придобиване право на собственост от Община Девин чрез закупуване на имот, частна собственост - проектен имот с идентификатор 20465.504.1748.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 161 от 30.08.2023 г. относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Девин и ЕТ „Таньо Пехливанов“, ЕИК 830176348 за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.502.293.4.11, кв. 40 в гр. Девин, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 162 от 31.08.2023 г. относно: Структура на училищата в Община Девин през 2023/2024 учебна година и формиране на паралелки под норматива на Приложение 7 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и осигуряване на дофинансиране на училищата.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 163 от 01.09.2023 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за ПИ 2046.505.1690 и ПИ 20465.609.7 по КККР на гр. Девин, УПИ II, кв. 136 и улична регулация от о.т. 1286, през о.т. 1287 до о.т. 1288 по плана на гр. Девин, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

21.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 164 от 01.09.2023 г. относно: Създаване на временна комисия за провеждане на процедурата за определяне на съдебни заседатели.

Докладва:Председател на Общински съвет - Девин

 

22.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 165 от 01.09.2023 г. относно: Определяне на членове на органи за управление – Съвет на директорите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДЕВИН“ ЕАД, гр. Девин.

Докладва:Председател на Общински съвет - Девин

 

23.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 166 от 04.09.2023 г. относно: Върнато за ново обсъждане Решение № 133 от 27.07.2023г. по Протокол № 7 на Общински съвет - Девин.

Докладва:Председател на Общински съвет - Девин

 

24.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на:

http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер