Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Съобщение за издаден констативен протокол от 20.06.2023 г. на община Девин, за грозяща сграда, ситуирана в поземлен имот с идентификатор 20465.502.344 по КККР на гр. Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 21 Юли 2023г. 11:41ч.

герб-община 2

ОБЩИНА ДЕВИН


 

 СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска администрация - Девин, на основание параграф 4, ал. 1 и ал. 2 от ДР на ЗУТ, уведомява заинтересованите страни, собствениците на поземлен имот с идентификатор 20465.502.344 по кадастралната карта на гр. Девин, че е издаден Констативен протокол от 20.06.2023 г. на община Девин, за грозяща сграда с идентификатор 20465.502.344.1, ситуирана в поземлен имот с идентификатор 20465.502.344 по КККР на гр. Девин, УПИ Х-344 в кв. 35 по плана на гр. Девин.

Констативния протокол се намира в Отдел „УТОС”, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, ет. 2, стая № 15 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Искания и възражения по изготвения Констативния протокол се правят писмено до Община Девин в 7 (седем) дневен срок от датата на залепване на съобщението.

 

От Общинска администрация - Девин

Залепено на 21.07.2023 г.

 


Уведомителни писма до заинтересованите страни

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер