Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за редовно заседание на Общински съвет - Девин на 31.05.2023 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Вторник, 23 Май 2023г. 16:35ч.

ОбС-Девин 2


 

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 31.05.2023 година /сряда/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 85 от 05.05.2023 г. относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Девин за периода 2023 - 2026 г. в съответствие с приетата с Решение № 136 от 14.03.2019 г. на Министерски съвет Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 86 от 11.05.2023 г. относно: Промяна в структурата и числеността на Общинска администрация – Девин и звената към нея.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 87 от 11.05.2023 г. относно: Провеждане на търг за продажба на поземлен имот с идентификатор 17957.501.25, село Грохотно, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 88 от 11.05.2023 г. относно: Учредяване на възмездно и безсрочно право на пристрояване с площ 30 кв. м. към жилищна сграда, построена в общински поземлен имот с идентификатор 20465.502.1304.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО –89от 12.05.2023 г. относно: Одобряване на проект на споразумение за извънсъдебно уреждане на спор по гражданско дело № 388/2022 г. по описа на Районен съд — Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 90 от 15.05.2023 г. относно: Даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД за реализация на проект BG16RFOP001-2.003-0014 „Повишаване на енергийната ефективност в четири жилищни сгради на територията на град Девин, община Девин“.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 91 от 15.05.2023 г. относно:Даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД за реализация на проект BG16RFOP001-2.003-0008 „Въвеждане на мерки за енергийната ефективност в четири жилищни сгради на територията на град Девин, община Девин“.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 92 от 19.05.2023 г. относно: Даване на съгласие да бъде дарена обла строителна дървесина от общински поземлен или общински горски фонд.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 93 от 19.05.2023 г. относно: Разглеждане на Годишния финансов отчет на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за 2022 г. и назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за 2023 г.

Докладва:Председателя на Общински съвет – Девин

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 94 от 19.05.2023 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.04.2023 г. до 30.04.2023 г.

Докладва:Председателя на Общински съвет – Девин

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 95 от 22.05.2023 г. относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „кмет на кметство“, в кметство Брезе, с. Брезе, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 96 от 22.05.2023 г. относно: Упълномощаване на представител на Община Девин за участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Смолян и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 97 от 23.05.2023 г. относно: Учредяване на възмездно и безсрочно право на пристрояване с площ 49 кв. м. към жилищна сграда, построена в общински поземлен имот с идентификатор 75105.501.101.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 98 от 23.05.2023 г. относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Девин и Ирина Младенова Дупчева и Веселин Младенов Арнаудов, за поземлен имот с идентификатор 73105.501.105, кв. 10 в с. Триград, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 99 от 23.05.2023 г. относно: Предаване на дълготрайни материални активи на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДЕВИН“ ЕАД.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 100 от 23.05.2023 г. относно: Отмяна на Решение № 38/30.03.2023 г. на Общински съвет – Девин, прието по Протокол № 3.

Докладва:Председателя на Общински съвет – Девин

 

17.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвил:

Славка Чавдарова

Мл. експерт

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер