Начало БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА Инвестиционна програма за 2015 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 20 Февруари 2015г. 17:07ч.
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2015 ГОДИНА
     
№ по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА Проект за бюджет- КР 2015 г.
1 2 3
  І.           ЦЕЛЕВА КАПИТАЛОВА СУБСИДИЯ 483 200
  А. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 200 100
122 §51-00 Основен ремонт на сградите на кметствата 30 000
122 §52-01 Придобиване на компютри и хардуер 10 000
122 §53-01 Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 5 000
311 §51-00 Основен ремонт на ОДЗ "Изворче", ОДЗ "ЗДравец" и Дом на културата - ППР 9 095
469 §52-02 Доизграждане на част от административна сграда в кв.68, УПИ І по ПУП на гр.Девин 50 005
606 §52-06 Обособяване на кръгово движение на кръстовището на пл. Възраждане - ППР и СМР 12 000
619 §51-00 Реконструкция на покрито бетоново дере по ул."Лиляна Димитрова" кв.121 Настан 19 000
619 §51-00 Основен ремонт на обществена тоалетна с.Лясково 10 000
619 §52-06 Изграждане на гробищен парк гр. Девин, Беден, Брезе,Лясково 50 000
619 §53-09 Изработване на цифров модел на плановете на селата 5 000
     
  Б. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2014 Г. ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 107 691
122 §51-00 Основен ремонт на сградата на кметство с. Триград 7 500
122 §51-00 Основен ремонт на сградата на кметство Жребево 3 500
122 §51-00 Основен ремонт на сградата на кметство Брезе 6 000
122 §51-00 Основен ремонт на сградата на кметство Лясково 7 500
122 §51-00 Основен ремонт насградата на кметство Осиково 7 500
619 §54-00 Придобиване на земя 850
606 § 51-00 Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на гр.Девин и кв.Настан 64 658
606 § 51-00 Рехабилитация на улица в с.Селча 10 183
     
  В. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА 283 100
832 §51-00 Основен ремонт на път SML ІІІ - 866 Михалково - Кричим -Осиково 15 000
832 §51-00 Основен ремонт на път ІV-19776 път Тешел -Триград - Кестен 268 100
     
  Г. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА ОТ 2013 И 2014 Г. 306 982
832 §51-00 Основен ремонт на път ІV-19776 път Тешел -Триград - Кестен 306 982
     
  II. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ - 2015 Г. 204 333
     
603 §52-06 Изграждане на канализация и водопровод с. Гьоврен 204 333
     
  ІII. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ - ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2014 Г. 3 181
     
603 §52-06 Изграждане на канализация и водопровод с. Гьоврен 3 181
     
     
  ІV. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 108 086
619 §53-09 Изработване на общ устройствен план на община Девин - собствен принос 77 000
603§52-06 Изграждане на канализация и водопровод с. Гьоврен 11 086
619 § 52-03 Изграждане на детски площадки в гр.Девин и селата 20 000
     
  V. ТРАНСФЕРИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - преходен остатък от 2013г. 1 189
412 §52-03 Придобиване на дълготрайни материални активи за МБАЛ Девин 1 189
     
  VІ. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ И АКЦИИ, СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА ОБС ДЕВИН №185 ОТ 24.10.2014 Г. - ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 79 018
619 §54-00 Придобиване на земя за изграждане на инфраструктурни обекти 79 018
  VІІ. ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ЛИЦА В СТРАНАТА 300 000
619§53-09 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи - ППР за кандидатстване по ОП 300 000
     
  VІІІ. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2 150
526 §52-01 Придобиване на компютри и хардуер - Център за обществена подкрепа 2 150
     
  ІХ. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ОТ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2014Г. 310 305
284 §52-06 Възстановяване на подпорна стена за укрепване на ул. "Л. Димитрова" между о.т.1020 и о.т.1021 кв.122 по ПУП на кв. Настан, гр. Девин 6
284 §52-06 Изграждане на подпорна стена на път ІV-86832 при км.2+300, за с.Беден 2
284 §52-06 Възстановяване на ПС зад училище "Христо Ботев" кв. 11 по ПУП на с. Лясково 117 926
284 §52-06 Възстановяване на ПС между о.т 156 и о.т 161 кв.18, с. Лясково 192 371
     
     
  ІХ. ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 9 016 854
827 §52-06 Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение за отпадъчни води и подобряване на уличната настилка в село Грохотно. Рехабилитация на водоснабдителната мрежа и подобряване на уличната настилка в с.Стоманево и рехабилитация на водоснабдителната мрежа в село Осиково 1 549 403
827 §52-06 Паркоустройствен проект и благоустройство на гр.девин - подобекти: кв. "Въртлек" с крайречна пешеходна алея първи и втори етап, централна градска част-площад "Възраждане" и подход към кв. "Въртлек" с крайречна пешеходна алея, гробищен парк на източния подход на гр.Девин - първи етап, автоматизирана подземна поливна система с помпено-хидрофорна система, реконструкция на улична мрежа 129 562
827 §52-06 Рехабилитация на улична мрежа село Триград и село Селча 988 903
827 §52-06 Паркоустройствен проект на източния подход и благоустройство на гр.Девин - ІІ етап 111 075
827 §52-06 Реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение и подобряване на уличната настилка в село Селча 1 897 536
827 §52-06 Реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение и подобряване на уличната настилка в село Триград 2 594 315
826 §52-03
Популяризиране на възможностите за туризъм
39 760
826 §52-06 Алей на туриста - І етап 392 016
826 §52-06 Алей на туриста - ІІ етап 340 247
826 §51-00 Водопровод за термални води "Беденски бани-град Девин" – Рехабилитация и реконструкция 397 176
826 §52-06 Туристическа пътека "Вековни дървета" в местността "Храстево" 97 872
826 §52-06 Туристически атракции "Старинни мостове над река Триградска и местността Гашна" 59 495
826 §52-06 Обновяване на градски парк „Острова” и изграждане на места за наблюдение и риболов на река Девинска 384 701
  проект "Екологично възпитание в действие"  
826 §52-01 Придобиване на компютри и хардуер 11 998
826 §52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 17 996
826 §52-05 Придобиване на стопански инвентар 4 799
  ВСИЧКО 10 922 989
     
     
  КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:  
                                                                                         /ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ/  
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер