Начало БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА Бюджет на Община Девин за 2015 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 20 Февруари 2015г. 11:40ч.

 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА 2015 ГОДИНА
                 
  Наименование на приходите и разходи по функции и дейности Бюджет 2015 г.
  І. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ  
  1. ПРИХОДИ  
  1.1 Приходи и доходи от собственост 7 800
  1.1.1 Приходи от наеми на имущество 8 041
  1.1.2 Други неданъчни приходи 0
  1.1.3 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност -241
  1.2 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени от страната 0
  1.2.1 Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени от страната 0
  1.3 Взаимоотношения с ЦБ 3 426 243
  1.3.1 Обща субсидия и др. трансфери за държавни дейности 3 426 243
  1.3.2 Целеви трансфери за капиталови разходи 0
  1.3.3 Получени целеви трансфери (СБ) 0
  1.3.4 Възстановени трансфери (субсидии за ЦБ) 0
  1.3.5 Получени целеви трансфери (субсидии и компенсации за пътнически превози) 0
  1.4 Събрани средства и извър. плащания за с/ка на др.бюджети,с/ки и фондове -7 376
  1.4.1   Събрани средства и извър. плащания от/за сметки от ЕС -7 376
  1.5 Друго финансиране -620
  1.5.1 Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица -620
  1.6 Операции с финансови активи и пасиви, депозити и средства по сметки 725 710
  1.6.1 Остатък в лв. от предходния период 725 710
  1.6.2 Наличност в лева в края на периода 0
     
  ОБЩО ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ 4 151 757
     
                 
                 
                 
  2. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ  
     
  2.1 Общинска администрация в т. ч. 607 731
  Заплати и други възнаграждения и плащания на персонала 495 074
  Други възнаграждения и плащания за персонала 13 007
  Задължителни осигурителни вноски от работодател 99 650
     
  2.2 Други дейности по отбраната в т. ч 0
  Други възнаграждения и плащания за персонала 0
  Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
  Издръжка 0
  2.3 Други дейности по вътрешната сигурност в т. ч 76 121
  Други възнаграждения и плащания за персонала 52 331
  Задължителни осигурителни вноски от работодател 10 740
  Издръжка 13 050
  2.4 Отбранително мобилизационна подготовка 81 010
  Други възнаграждения и плащания за персонала 54 352
  Задължителни осигурителни вноски от работодател 13 188
  Издръжка 13 470
  2.5   Ликвидиране последиците от стихийни бедствия и производствени аварии 310 305
  Издръжка 0
  Основен ремонт 0
  Придобиване на ДМА 310 305
  2.6 Доброволни формирования за защита при бедствия в т.ч 1 144
  Издръжка 1 144
  2.7 ЦДГ И ОДЗ в т.ч 631 255
  Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения 480 425
  Други възнаграждения и плащания за персонала 0
  Задължителни осигурителни вноски от работодател 110 337
  Издръжка 40 493
  Придобиване на ДМА 0
  2.8 Общообразователни училища в т.ч 1 865 597
  Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения 1 354 377
  Други възнаграждения и плащания за персонала 59 019
  Задължителни осигурителни вноски от работодател 305 062
  Издръжка 128 228
  Платени данъци, такси и адм.санкции 5 600
  Стипендии 13 311
  Придобиване на ДМА 0
  2.9 Общежития в т.ч 43 590
  Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения 35 700
  Други възнаграждения и плащания за персонала 0
  Задължителни осигурителни вноски от работодател 7 890
  Издръжка 0
  2.10 Извънучилищни дейности 12 236
  Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения 10 021
  Други възнаграждения и плащания за персонала 0
  Задължителни осигурителни вноски от работодател 2 215
  Издръжка 0
  2.11 Други дейности по образованието в т.ч 0
  Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения 0
  Други възнаграждения и плащания за персонала 0
  Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
  Издръжка 0
  2.12 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ в т.ч 112 011
  Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения 50 526
  Други възнаграждения и плащания за персонала 14 487
  Задължителни осигурителни вноски от работодател 12 242
  Издръжка 34 756
  2.13 Здравен кабинет в детски градини и училища в т.ч 86 694
  Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения 51 104
  Други възнаграждения и плащания за персонала 4 441
  Задължителни осигурителни вноски от работодател 12 198
  Издръжка 18 951
  2.14 Център за обществена подкрепа 60 695
  Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения 29 359
  Други възнаграждения и плащания за персонала 9 405
  Задължителни осигурителни вноски от работодател 7 095
  Издръжка 12 686
  Платени данъци, такси и адм.санкции 0
  Придобиване на ДМА 2 150
  2.15 Програми за временна заетост в т.ч 0
  Други възнаграждения и плащания за персонала 0
  Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
  2.16 Други служби и дейности по осигуряване на заетостта в т.ч 124 568
  Други възнаграждения и плащания за персонала 84 577
  Задължителни осигурителни вноски от работодател 9 323
  Издръжка 30 601
  Други текущи трансфери за домакинства 67
  2.17 Спорт за всички в т.ч 0
  Издръжка 0
  2.18 Читалища в т.ч 138 800
  Субсидия на организации с нестопанска цел 138 800
  Придобиване на ДМА 0
  2.19 Други дейности по транспорта, пътища, пощи, далекосъобщения 0
  Субсидия на организации с нестопанска цел 0
  2.20 Други дейности по икономиката 0
  Издръжка 0
  ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ 4 151 757
  ІІ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  
  1. ПРИХОДИ  
  1.1 Всичко приходи 2 217 993
  1.1.1 Имуществени данъци 539 600
  1.1.2 Приходи и доходи от собственост 463 590
  1.1.3 Общински такси 860 328
  1.1.4 Глоби, санкции и наказателни лихви 32 000
  1.1.5 Други неданъчни приходи 1 000
  1.1.6 Внесени ДДС и др. данъци върху приходите от стопанска дейност -108 525
  1.1.7 Постъпления от продажби на нефинансови активи 210 000
  1.1.8 Приходи от концесия 220 000
  1.1.9 Помощи и дарения от страната и чужбина 0
  1.2. Взаимоотношения с ЦБ 1 596 900
  1.2.1 Обща изравнителна субсидия и др.трансфери за местни дейности 1 113 700
  1.2.2 Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи 483 200
  1.3 Трансфери между бюджети (нето) -103 290
  1.3.1 Получени трансфери (+) 0
  1.3.2 Предоставени трансфери (-) -103 290
  1.4 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) -20 516
  1.4.1 Получени трансфери (+) 0
  1.4.2 Предоставени трансфери (-) -20 516
  1.5 Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС 66 407
  1.6. Заеми от банки в страната и др.лица в страната -66 162
  1.6.1 Погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-) 0
  1.6.2 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) -206 700
  1.6.3 Получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+) 159 500
  1.6.4 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) 300 000
  1.6.5 Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-) -159 500
  1.6.6 Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-) -159 462
  1.7 Друго финансиране 0
  1.6.1 Друго финансиране  
  1.7 Операции с финансови активи и пасиви, депозити и средства по сметки 778 123
  1.7.1 Остатък в лв. от предходния период 778 123
  1.7.2 Наличност в лева в края на периода 0
     
  ОБЩО МЕСТНИ ПРИХОДИ 4 469 455
     
  2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  
     
  2.1 Общинска администрация в т. ч. 410 592
  Издръжка 306 758
  Платени данъци, такси и адм.санкции 20 534
  Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 3 000
  Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации 3 300
  Основен ремонт на ДМА 62 000
  Придобиване на ДМА и НДМА 15 000
  2.2 Общински съвети в т.ч 141 400
  Други възнаграждения и плащания за персонала 100 000
  Задължителни осигурителни вноски от работодател 19 260
  Издръжка 12 800
  Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 9 000
  Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации 340
  2.3 Международни програми и проекти в т.ч 0
  Други възнаграждения и плащания за персонала 0
  Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
  Издръжка 0
  2.4 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия 3 000
  Издръжка 3 000
  2.5 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия в т. ч 3 000
  Издръжка 3 000
  2.6 ЦДГ и ОДЗ в т. ч 160 465
  Издръжка 151 070
  Платени данъци, такси и адм.санкции 300
  Основен ремонт на ДМА 9 095
  2.7 Полудневни детски градини в т. ч 9 462
  Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения 7 440
  Други възнаграждения и плащания за персонала 0
  Задължителни осигурителни вноски от работодател 2 022
  2.8 Многопрофилни болници 114 986
  Субсидии за нефинансови предприятия 113 797
  Основен ремонт на ДМА 0
  Придобиване на ДМА 1 189
  2.8 Други дейности по здравеопазването в т. ч 50 005
  Издръжка 0
  Основен ремонт на ДМА 0
  Придобиване на ДМА 50 005
  2.9 Клубове на пенсионера, инвалида и други в т. ч. 5 400
  Субсидии за организации с нестопанска цел 5 400
  2.10 Програми за временна заетост в т.ч 6 300
  Издръжка 6 300
  2.11 Личен асистент 13 055
  Други възнаграждения и плащания за персонала 10 800
  Задължителни осигурителни вноски от работодател 1 955
  Издръжка 300
  2.12 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 13 672
  Издръжка 13 672
  2.13 Водоснабдяване и канализация в т.ч 244 750
  Издръжка 26 150
  Придобиване на ДМА 218 600
  2.14 Осветление на улици и площади в т.ч 131 936
  Издръжка 131 936
  2.15 Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа в т.ч 365 555
  Издръжка 278 714
  Основен ремонт на ДМА 74 841
  Придобиване на ДМА 12 000
  2.16 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионал. развитие 869 375
  Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения 129 800
  Други възнаграждения и плащания за персонала 600
  Задължителни осигурителни вноски от работодател 24 140
  Издръжка 151 766
  Платени данъци, такси и адм.санкции 2 201
  Основен ремонт на ДМА 29 000
  Придобиване на ДМА 70 000
  Придобиване на НДМА 382 000
  Придобиване на земя 79 868
  2.17 Озеленяване в т.ч 9 000
  Издръжка 9 000
  2.18 Чистота в т.ч 605 904
  Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения 129 000
  Други възнаграждения и плащания за персонала 1 000
  Задължителни осигурителни вноски от работодател 24 200
  Издръжка 448 304
  Платени данъци, такси и адм.санкции 3 400
  2.19 Спортни бази за спорт за всички в т. ч 2 500
  Издръжка 2 500
  2.20 Обредни домове и зали в т. ч 6 060
  Други възнаграждения и плащания за персонала 1 200
  Задължителни осигурителни вноски от работодател 160
  Издръжка 3 700
  Текущи трансфери за домакинства. Помощи по решение на Общински съвет 1 000
  2.21 Други дейности по културата в т. ч. 41 850
  Издръжка 41 850
  2.22 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища в т. ч 1 045 719
  Издръжка 455 637
  Основен ремонт на ДМА 590 082
  2.23 Международни програми и проекти в т.ч 0
  Други възнаграждения и плащания за персонала 0
  Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
  Издръжка 0
  2.24 Други дейности по туризма в т.ч 28 776
  Издръжка 28 776
  Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации 0
  2.25 Приюти за безстопанствени кучета в т.ч 1 400
  Издръжка 1 400
  Основен ремонт и придобиване на ДМА 0
  2.26 Други дейности по икономиката в т.ч 0
  Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
  Издръжка 0
  2.27 Разходи за лихви 51 516
  2.28 Други разходи некласифицирани по други функции 40 000
     
  ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 4 375 678
     
                 
                 
  3. РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ  
     
  3.1 Общинска администрация в т.ч. 85 977
  Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения 58 000
  Други възнаграждения и плащания за персонала 18 600
  Задължителни осигурителни вноски от работодател 9 377
  3.6 Спорт за всички в т.ч 4 500
  Издръжка 2 500
  Субсидия за нефинансови предприятия 2 000
  3.7 Читалища в т.ч. 3 300
  Субсидия за организации с нестопанска цел 3 300
     
  ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ

93 777

  ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 4 469 455
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер