Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: стая с площ 18 (осемнадесет) кв. м., находяща се в с. Осиково
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 06 Февруари 2023г. 13:36ч.

герб-община 2

ОБЩИНА ДЕВИН


 

О Б Я В А

 

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-29/26.01.2023 г. г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: стая с площ 18 (осемнадесет) кв. м., находяща се в двуетажна масивна сградата в село Осиково, УПИ I -151, кв. 8 по плана на село Осиково, община Девин, област Смолян, одобрен със Заповед №412/1989 г,  за срок от 5 (пет) години.

Търгът ще се проведе при следните условия:

Наименование на

помещението

Предназна чение, за което се отдава под наем

Площ

(в кв. м)

Начална тръжна месечна наемна цена

(в лева)

Стъпка на наддаване

(в лева)

Депозит (в лева)

1

Стая в сграда село Осиково, община Девин, област Смолян, УПИ I -151, кв.8

Администра

тивен офис

18

21,60

3

30

        

Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 10.02.2023 г. до 16:00 часа на 22.02.2023 г.

            Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1, или в Центъра за административно обслужване към Община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей“ № 1.

Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. ІІ, стая №11. Цената за закупуване е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 10.02.2023 г. до 16:00 часа на 22.02.2023 г.

Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване на община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей” №1 от 10.02.2023 г. до 16:00 часа на 22.02.2023 г.

Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден от 08:00ч. до 16:00ч., от 10.02.2023 г. до 16:00 часа на 22.02.2023 г.

            Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 01.03.2023 г. от 10:30 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет.3.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер