Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терени за поставяне на зарядна станция до 50 kW, ведно с площ за временен престой на автомобили
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 06 Февруари 2023г. 13:21ч.

герб-община 2

ОБЩИНА ДЕВИН


 

 

О Б Я В А

 

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-21/17.01.2023 г. на Кмета на община Девин е открита процедура по провеждане на публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на: - терен № 1 с площ 12,50 кв. м., част от ПИ 20465.502.1544 с адрес: гр. Девин, - терен № 2 с площ 12,50 кв. м., част от ПИ 73105.501.270 с, адрес: село Триград, община Девин, за зарядна станция до 50 kW, ведно с площ за временен престой на автомобили.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена: не по-ниска от терен № 1 - 14,26 лв. (четиринадесет лева и двадесет и шест стотинки) без ДДС, терен № 2 – 2.61 (два лева и шестдесет и една стотинки) без ДДС Максимален брой точки –60.

2. Срок за поставяне на зарядната колонка: не по-кратък от 180 (сто и осемдесет дни) от сключване на договора за наем, Максимален брой точки – 40.

Определената оценка на критериите по т. 1 - 2,и класирането на офертите за терените, предмет на конкурса, са както следва:

1. Брой точки за размера на предложената конкурсна месечна наемна цена: офериран размер на конкурсната месечна наемна цена Х1 =х 60 максимално офериран размер на конкурсната месечна наемна цена.

2. Срок в дни за поставяне на зарядната колонка: офериран срок в дни за поставяне на зарядната колонка Х2 =х 40 минимално офериран срок за поставяне на зарядната колонка.

3. Определянето на оценката и класирането на офертите за терените, предмет на конкурса, е както следва:

Оценяването на офертите на всички допуснати в конкурса кандидати се определя от получения общ бал, представляващ сбор от бала за всеки критерий по следната формула:

Х = Х1 + Х2, където:

Х – Общ бал. Максимален общ бал = 100 точки;

Класирането на офертите се извършва на базата на получения общ бал.

4. Размерът на депозита за участие в конкурса

- терен № 1 е 18 лв. (осемнадесет лева). Срокът за внасяне на депозита за участие е от 09.02.2023 г. до 16:00 ч. на 23.02.2023 г. Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1.

- терен № 2 е 4.00 лв. (четири лева). Срокът за внасяне на депозита за участие е от 09.02.2023 г. до 16:00 ч. на 23.02.2023 г. Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1.

5. Място, цена и срок за закупуване на конкурсната документация: Конкурсната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. 2, стая № 11. Цената за закупуване е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 09.02.2023 г. до 16:00 ч. на 23.02.2023 г.,

6. Срок за подаване на предложения за участие в публично оповестения конкурс: Предложения за участие се подават в деловодството на община Девин - в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1, или в Центъра за административно обслужване, гр. Девин, ул. „Орфей“ №1 от 09.02.2023 г. до 16:00 ч. на 23.02.2023 г.,

7. Срок за извършване на оглед на обекта: всеки работен ден, от 09.02.2023 г. до 16:00 ч. на 23.02.2023 г.

8. Дата, място и час на провеждане на конкурса: на 01.03.2023 г. от 10:00 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет. 3. Когато в срока за подаване на предложения за участие постъпи предложение само от един кандидат или не постъпи предложение, срокът за подаване на предложения за участие в конкурса може да бъде удължен до 14 дни. В този случай, обявление за удължаването му се публикува по реда на публикуване на обявата за настоящия конкурс.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер