Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за редовно заседание на Общински съвет - Девин на 24.11.2022 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 24.11.2022 година /четвъртък/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 188 от 26.10.2022 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Девин с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 189 от 27.10.2022 г. относно: Одобряване на Общ устройствен план на община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 190 от 27.10.2022 г. относно: Продажба на застроен имот с идентификатор 20465.503.820, частна общинска собственост, находящ се в град Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Младежка” № 36, на собственика на законно построена в него сграда.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 191 от 27.10.2022 г. относно: Учредяване отстъпено право на строеж в поземлен имот с идентификатор 20465.502.293, за изграждане на фотоволтаична инсталация.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 192от 27.10.2022 г. относно: Предоставяне на част от имот, публична общинска собственост, за безвъзмездно управление на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Смолян, изнесено работно място - град Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО –193от 27.10.2022 г. относно: Даване на съгласие за намаление на продажната цена на лек автомобил с прекратена регистрация, марка „Дачия“, модел „Дъстер“, компанован на шаси с идентификационен № VF1HJD20163834515, и двигател № H5HB470D250911, собственост на Община Девин, на прекупвач на части втора употреба.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 194 от 04.11.2022 г. относно: Даване на съгласие за продажба на общински проектен имот с идентификатор 73105.501.634.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 195 от 04.11.2022 г. относно: Продажба на застроен имот с идентификатор 20465.501.565, частна общинска собственост, находящ се в град Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Гордю войвода” № 12, на собственика на законно построена в него сграда.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 196 от 09.11.2022 г. относно: Изменение на Решение № 162 от 20.10.2022 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 197 от 10.11.2022 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Патронажна грижа+”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0144-C01 от 01.06.2021 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 198 от 10.11.2022 г. относно: Одобряване на Доклад за последваща оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на община Девин за периода 2014-2020 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 199 от 10.11.2022 г. относно: Даване на съгласие за подаване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне безвъзмездната финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 200 от 10.11.2022 г. относно: Връчване на Почетен знак с лента на удостоените със званието „Почетен гражданин на град Девин“.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 201 от 11.11.2022 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на част от имоти – терени публична общинска собственост за поставяне на временни обекти по чл. 56 от ЗУТ.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 202 от 11.11.2022 г. относно: Изпълнението на решенията на Общински съвет – Девин за периода от м. януари 2022 г. до м. юни 2022 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 203 от 15.11.2022 г. относно: Предложение за актуализация на раздел VI. План сметката на дейностите, свързани с развитието на туризма в община Девин за 2022 година от Програмата за развитието на туризма в община Девин за 2022 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 204 от 15.11.2022 г. относно: Вътрешни компенсирани промени в план – сметката за разходите по събирането, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 година.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 205 от 16.11.2022 г. относно: Даване съгласие за обявяване на процедура по реда на Глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнители на автобусни линии по три обособени позиции от общинската, областната и републиканската транспортна схема за обществен превоз на пътници.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 206 от 16.11.2022 г. относно: Приемане на „Програма за опазване на околната среда на община Девин за 2021 – 2028 г. и Приемане на програма за управление на отпадъците на територията на община Девин 2021 г. – 2028 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 207 от 16.11.2022 г. относно: Предложение за промяна на бюджета на община Девин за 2022 година.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 208 от 16.11.2022 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ II- за озеленяване кв.19, ПИ 17957.501.318 и част от улична регулация по плана на с. Грохотно, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

22. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 209 от 16.11.2022 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ XXVI, кв.48, ПИ 20465.501.28 и част от улична регулация по плана на гр. Девин, общ. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

23. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 210 от 16.11.2022 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.09.2022 г. до 30.09.2022 г.

Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин

 

24.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

Изготвил: Галина Узунова

Специалист

 

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес:

http://79.124.20.10:8000/stream

 

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на:

http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер