ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Община Девин отговаря за цялостното техническо и финансово администриране на програмата на своята територия.

 • приема заявления от сдруженията на собствениците (СС) и сключва договор със съответните сдружения по предоставянето на финансирането и помощта;
 • договаря и разплаща всички дейности по обновяването;
 • сключва договори за целево финансиране с ББР и с областния управител за съответното финансиране.

В допълнение:

 • води публичен регистър на сдруженията на собствениците: кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице проверява (съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗУЕС) дали са спазени изискванията на ЗУЕС при вписване на сдружението, и издават удостоверение за регистрация (съгласно чл. 46а от ЗУЕС) на сдружението;
 • издава разрешения за строеж (при необходимост);
 • в случаите на собственост на жилища в сгради, където СС инициират кандидатстване, общината участват в общото събрание на СС и в неговите решения чрез упълномощен представител;
 • провежда информационни/разяснителни кампании - провеждане на срещи с домоуправители, разпространение на информационни материали на подходящи публични места и в жилищните квартали и т.н.;
 • упражнява инвеститорски контрол.
 • поддържа досие за всяка финансирана и обновена сграда. Досието с оригиналните документи за всяка сграда се предава на областния управител с приемо-предвателен протокол след въвеждането на сградата в експлоатация и подписване на протокола съгласно чл. 12 от договора за целево финансиране.
 • провеждат процедурите за възлагане на дейностите съгласно Закона за обществените поръчки и приложимите нормативни актове.
 • поддържа регистър, в който регистрира подадените заявления от СС
 • поддържа база данни за изпълнението на програмата.
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер