Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 20.11.2008 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 20.11.2008 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 146

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 20.11.2008 г., Протокол № 19
     ОТНОСНО: Преобразуване на „Многопрофилна болница за активно лечение- Девин” ЕООД - гр. Девин, чрез промяна на правната му форма от Еднолично дружество с ограничена отговорност в Еднолично акционерно дружество.
     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 783 от 23.10.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.9, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.62, ал.2 и чл.261, ал.1, във връзка с чл.264 от Търговския закон, чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения и чл.3 и чл.5 от Наредба № 9 от 2000 година на Министерството на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения,
Р Е Ш И :
     1. Изменя свое Решение №138 от 16.10.2008 година, по Протокол №17, като отменя точките 5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14.
     2. Преобразува „Многопрофилна болница за активно лечение - Девин” ЕООД – гр. Девин чрез промяна на правната форма, а именно от „Многопрофилна болница за активно лечение - Девин” ЕООД – гр. Девин   да се преобразува на   „Многопрофилна болница за активно лечение - Девин” ЕАД – гр. Девин, със следните правни характеристики:
     2.1. Наименование (фирма): „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДЕВИН” ЕАД;
     2.2. Седалище и адрес на управление – област Смолян, община Девин, град Девин, ул. „ Явор“ №3.            
     2.3. Предмет на дейност: Осъществяване на болнична помощ.
     2.4. Срокът на дружеството е неограничен.           
     2.5.  Капитал:
     2.5.1.  Размер на капитала: Капиталът на дружеството е в размер на   190000(сто и деветдесет хиляди) лева, разпределен  на 19 000 (деветнадесет хиляди) броя поименни акции, с номинална стойност от по 10 (десет) лева всяка, представляващ балансовата стойност на всички дълготрайни активи към 31.12.1999г., окончателния размер на капитала ще бъде определен, след изготвяне на доклада на назначения проверител по реда на чл. 264н, във връзка с чл. 264д от Търговския закон.
     2.5.2. Промяна на капитала: Увеличаването или намаляването на капитала се извършва от собственика, съобразно правилата на Търговския закон.
     2.5.3. На основание чл. 264н, във връзка с чл. 264д от Търговския закон възлага на кмета на Община Девин да сключи договор с Лицензиран одитор, който да извърши проверка на преобразуващото се дружество.
     2.6. Управление и представителство на дружеството:
     Едноличен собственик на капитала е Община Девин, като правата й на едноличен собственик на капитала и  въпросите от компетентността на Общото събрание на акционерите , които са уредени в чл.219, във връзка с чл. 221, ал. 1 от Търговския закон се упражняват от Общински съвет - Девин;
     2.6.1. На основание чл. 63, ал.2 от Закона за лечебните заведения органи на дружеството ще са Общо събрание  на акционерите, чийто права ще се упражняват от Общински съвет - Девин и Съвет на директорите в състав от 3(трима) души, които ще бъдат определени след като се проведе конкурса за определяне на изпълнителен директор на дружеството.
     2.7. Във връзка с извършените промени, след като бъде проведен конкурса и бъде определен изпълнителен директор на преобразуващото се дружество и бъде приет и одобрен доклада на проверителя, Общински съвет -. Девин ще изработи и приеме Устав на дружеството съдържащ всички промени, съобразно изискванията на чл.165 от Търговския закон.
     3. Обявява конкурс за длъжността изпълнителен директор на ”Многопрофилна болница за активно лечение - Девин” ЕАД – гр. Девин, който да се проведе по документи, събеседване и защита на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения и приложената конкурсна документация. 
     4.  Изисквания към кандидатите : 
     4.1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно стоматология, и квалификация по здравен мениджмънт, или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.
     4.2. Да имат най-малко 5(пет) години трудов стаж като лекар, съответно стоматолог или икономист. Кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно стоматология, да имат придобита основна специалност.
    4.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани. 
     5. Необходими документи:
      - заявление за участие;- автобиография;
      - копие от документ за завършено образование и придобита квалификация;
      - копие от трудова книжка за трудов стаж;
      - свидетелство за съдимост;
      - свидетелство от психо-диспансер;
      - други документи, съобразно Наредба № 9 /2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения;
      - проект – Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 
    6. Информация относно темите предмет на събеседването и във връзка с изготвянето на тригодишната програма за управление на лечебното заведение могат да се получат в сградата на Община Девин, ул.”Дружба” №1, ст. №7, ет.3, тел:03041/21-74. 
     7. Срок за представяне на документите:
     7.1. Всички горе упоменати документи се подават в запечатан плик в сградата на Общинска администрация гр. Девин, ст.№7, ет.3 или на адрес:4800-Девин, ул.”Дружба”№1 в срок до17.00ч на 15.12.2008 година. Не важат пощенски клейма.
      7.2. Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период по т.5 се представя в отделен запечатан плик. 
     8. Конкурса ще се проведе на 16.12.2008 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общински съвет- Девин, гр. Девин, на ул.”Дружба” № 1, при спазване на условията на Наредба №9/2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения.  
     9. Обявата за конкурса да се публикува в един централен и един регионален вестник. 
     10. Избира комисия за провеждане на конкурс за длъжността изпълнителен директор на  ”Многопрофилна болница за активно лечение - Девин” ЕАД – гр. Девин в състав:
     Председател: Венцислав Симов Кехайов – секретар на Община Девин
     Секретар: Капка Петрова Бешева – директор на дирекция  „ЕФПТХД”
     Членове : 1. д-р Венелин Ясенов Ковачев  – представител на РЦЗ- гр.Смолян
                       2. д-р Румен Аврамов - представител на здравната каса гр.Смолян.                       
                       3. Илияна Велизарова Солакова – юрист                        
                       4.Емил Димитров Кисьов - председател на ПК ”Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика” при Общински съвет – Девин.
     11. В сроковете по Наредба №9/2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения комисията да представи в Общинския съвет – Девин протокол от проведения конкурс с класираните на първо, второ и трето място кандидати за утвърждаване на изпълнителен директор.  
     12. Да се заплати възнаграждение  за членовете на комисията, както следва:
      - за председателя на комисията –­­­без възнаграждение
      - за секретаря на комисията – без възнаграждение
      - Илияна Велизарова Солакова – без възнаграждение
      - за останалите членове на комисията  - 80.00 лв.
/17-11-11/
                                   Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 147

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 20.11.2008 г., Протокол № 19

     ОТНОСНО: Приемане на Наредба №3 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища -общинска собственост.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 804 от 07.11.2008 година на Временната комисия по актуализиране на Наредба №3 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.45а от Закона за общинската собственост,

Р Е Ш И :

     1. Приема Наредба №3 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост, съгласно приложението.

/17-10-10/                                    Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 148

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 20.11.2008 г., Протокол № 19

     ОТНОСНО: Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на  заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях по чл.196, ал.5 от Закона за устройство на територията.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 811 от 13.11.2008 година на Елин Елинов Андреев – председател на Общински съвет – Девин и становището на Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.196, ал.5 от Закона за устройство на територията,

Р Е Ш И :

     1. Приема Наредба за принудителното изпълнение на  заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях по чл.196, ал.5 от Закона за устройство на територията, съгласно приложението.

/17-11-11/

                                   Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер