Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 270 кв. м от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5020, с предназначение, за което се отдава имота под наем: за паркинг.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

О Б Я В А

 

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед  № РД-09-320/20.07.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 270 кв. м от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5020, град Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Родопи” , целия с площ 4 899 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, за срок от 5 години. Предназначение, за което се отдава имота под наем: за паркинг.

II.Търгът да се проведе при следните условия:

1. Началната тръжна цена за отдаване под наем на имота е в размер на                       486лв. (четиристотин осемдесет и шест лева) с ДДС.

2. Стъпката за наддаване е 50 лв. (петдесет лева).

3. Размерът на депозита за участие в търга е 60 лв. (шестдесет лева). Срокът за внасяне на депозита за участие е от 27.07.2022 г. до 16:00 ч. на 05.08.2022 г. Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1.

4. Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. 2, стая № 11. Цената за закупуване е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 27.07.2022 г. до 16:00 ч. на 05.08.2022 г.

5. Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на община Девин, от о27.07.2022 г. до 16:00 ч. на 05.08.2022 г.

6. Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден, от 27.07.2022 г. до 05.08.2022 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч.

7. Дата, място и час на провеждане на търга: на 11.08.2022 г. от 13:00 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет. 3.

 

Подпис /П/

Здравко Иванов

Кмет на Община Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер