Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за редовно заседание на Общински съвет - Девин на 26.05.2022 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 19 Май 2022г. 16:51ч.

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 26.05.2022 година /четвъртък/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 75 от 21.04.2022 г. относно: Даване на съгласие за намаление на продажната цена на лек автомобил с прекратена регистрация, марка „Дачия“, модел „Дъстер“, компанован на шаси с идентификационен № VF1HJD20163834515, и двигател № H5HB470D250911, собственост на Община Девин, на прекупвач на части втора употреба.

Докладва:Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 76 от 21.04.2022 г. относно:Оттегляне на съгласие, поради отпаднал интерес, за безвъзмездно прехвърляне в полза на община Девин на право на собственост върху недвижими имоти, държавна собственост, находящи се в с. Триград, община Девин, област Смолян, с идентификатор 73105.501.347, ведно с построените в него сгради с идентификатори 73105.501.347.1, 73105.501.347.2, 73105.501.347.3, и поземлен имот с идентификатор 73105.18.17, ведно с построените в него сгради с идентификатори 73105.18.17.1, 73105.18.17.2 и 73105.18.17.3.

Докладва:Кмет на Община Девин

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 77 от 21.04.2022 г. относно:       Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за обект „Външно захранване” в УПИ I, кв. 1, местност „Добросте” (поземлен имот с идентификатор 20465.592.10, гр. Девин, кв. Настан.)

Докладва:Кмет на Община Девин

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 78 от 21.04.2022 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на УПИ VIII-29, кв. 128, гр. Девин, кв. Настан и приобщаване към него на поземлен имот 20465.625.538 - горски фонд.

Докладва:Кмет на Община Девин

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО –80от 05.05.2022 г. относно:Упълномощаване на представител на Община Девин за участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по Вик на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Смолян и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред.

Докладва:Кмет на Община Девин

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО –81от 11.05.2022 г. относно:Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 23 от 24.03.2022 г., прието от Общински съвет – Девин, на заседание, проведено на 24.03.2022 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 82 от 11.05.2022 г. относно:Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за покупко-продажба на придаваеми части, съгласно изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ IV, УПИ V в рамките на ПИ 20465.504.1574 и ПИ 20465.504.1542, и частична промяна на уличната регулация от о.т.170 до о.т.172, кв. 59, гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 84 от 12.05.2022 г. относно: Провеждане на търг за продажба на поземлен имот с идентификатор 20465.503.10 и сграда с идентификатор 20465.503.10.1, град Девин, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 85 от 12.05.2022 г. относно: Провеждане на търг за продажба на поземлени имоти с идентификатори 20465.502.1263; 20465.502.1336; 20465.502.1365, град Девин, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 87 от 18.05.2022 г. относно: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд - поземлени имоти с идентификатори 03112.116.4 и 03112.116.3 находящи се в землище на с. Беден, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 88 от 18.05.2022 г. относно: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд - поземлени имоти с идентификатори 73105.501.518 и 73105.501.519 находящи се в землище на с. Триград, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 89 от 18.05.2022 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV в рамките на ПИ 20465.504.1040, УПИ V-за озеленяване и гаражи в рамките на ПИ 20465.504.1450 и улична регулация в кв. 83, гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 90 от 18.05.2022 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация, за имоти с пл.№ 189, 190, 191, 192 попадащи в УПИ ІV и частична промяна на уличната регулация в кв. 21 по плана на с. Гьоврен, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 91 от 19.05.2022 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017г. за периода 01.03.2022г. до 31.03.2022г.и Баланс и Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за периода 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г.

Докладва:Председателя на общински съвет

15.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес:

http://79.124.20.10:8000/stream

 

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: 

 https://www.devin.bg/files/dnevenred/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер