Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 29.10.2008 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 29.10.2008 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 139

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 29.10.2008 г., Протокол №18
     ОТНОСНО : Даване на съгласие за привличане на външно финансиране (кредит) за изготвяне на общински инвестиционен проект в полза на местната общност „Изработване на цялостен проект за изграждане, ремонт и рехабилитация на В и К мрежа, пътна и улична инфраструктура в гр. Девин и селата Беден, Брезе, Грохотно, Гьоврен, Триград, Кестен, Жребово, Михалково, Селча, Стоманово, Осиково и Чуреково, комплексна Спортна зала-Девин и ландшафтно оформление на гр.Девин и кв.Настан”.
Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 734 от 08.10.2008 година на инж. Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин, Протокола от проведеното публично обсъждане с местната общност и становищата на постоянните комисии, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.3, т.2, чл.4, т.1 и чл.17 от Закона за общинския дълг,
РЕШИ:
     1. Дава съгласие Община Девин да привлече кредит, с който да се финансира изготвяне на общински инвестиционен проект в полза на местната общност „Изработване на цялостен проект за изграждане, ремонт и рехабилитация на В и К мрежа, пътна и улична инфраструктура в гр. Девин и селата Беден, Брезе, Грохотно, Гьоврен, Триград, Кестен, Жребово, Михалково, Селча, Стоманово, Осиково и Чуреково, комплексна Спортна зала-Девин и ландшафтно оформление на гр.Девин и кв.Настан”, при следните параметри:
     1.1. Максимален размер на кредита -  1 955 830 (един милион деветстотин петдесет и пет хиляди осемстотин и тридесет) лева;      
     1.2. Срок на погасяване на кредита  - 15 (петнадесет) години;      
     1.3. Гратисен период - шест месеца;      
     1.4. Обезпечение - бъдещи собствени приходи по смисъла на чл.6, ал.1, т.1 от Закона за общинските бюджети и обща изравнителна субсидия по чл.34, ал.1, т.1 от Закона за общинските бюджети;      
     1.5. Лихва по кредита да не надвишава годишно - 5 (пет)%;      
     1.6. Такса за управление на кредита да не надвишава - 0.5 (нула цяло и пет) %;      
     1.7. Такса ангажимент върху неусвоената част от кредита да не надвишава – 1 (един)%;
     1.8. Такса за предсрочно погасяване на кредита – да не надвишава 0.5 (нула цяло и пет)% върху предсрочно погасената сума.     
     2. Вноските по кредита да бъдат разчетени в бюджетите и проектобюджетите на Община Девин за съответните години от 2009 година по нататък, като средства за изплащане на дължимите по кредитния договор главници, лихви и такси.     
     3. Възлага на кмета на Община Девин да проведе процедурата за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта, спазвайки Закона за обществените поръчки и параметрите указани в т.1-ва.

/17-13-12/

                                     Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                     /Елин Андреев/

Р Е Ш Е Н И Е  № 140

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 29.10.2008 г., Протокол №18

     ОТНОСНО : Даване на съгласие за кандидатстване с проект „Реконструкция на детска градина в кв.„Люляк”, гр. Девин” пред Министерството на труда и социалната политика, проект „Красива България”.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 743 от 14.10.2008 година на инж. Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на постоянните комисии, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.23 и ал.2, във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие  Община Девин да кандидатства с проект „Реконструкция на детска градина в кв.„Люляк”, гр. Девин” пред Министерството на труда и социалната политика, проект „Красива България”, мярка 02„Подобряване на социалната инфраструктура”.

     2. Одобрява сумата в размер на 154000 (сто петдесет и четири хиляди) лева за съфинансирания дял на Община Девин, в случай че проект „Реконструкция на детска градина в кв.„Люляк”, гр. Девин” бъде одобрен за финансиране от Министерството на труда и социалната политика.

/17-13-13/                                      Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 141

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 29.10.2008 г., Протокол №18

     ОТНОСНО : Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2008-2010 година.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 658 от 12.09.2008 година на инж. Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на постоянните комисии, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2008-2010 година, съгласно приложението.

     2. Възлага на кмета на Община Девин изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2008-2010 година.

/17-12-12/

                                     Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                        /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 142

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 29.10.2008 г., Протокол №18

     ОТНОСНО : Определяне на средната месечна посещаемост в ОДЗ, ЦДГ и ПДГ.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 710 от 29.09.2008 година на инж. Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и  ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.2, ал.6 и ал.8 от Наредба №7 от 29.12.2000 година на Министерството на образованието и науката за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,

РЕШИ:

     1. Определя конкретния размер на средната месечна посещаемост в Обединени детски заведения (ОДЗ), Целодневни детски градини (ЦДГ) и Полудневни детски градини (ПДГ), считано от 01.10.2008 година, както следва:      

     1.1. За Обединени детски заведения в гр. Девин – 14 (четиринадесет) деца в градинска група;

     1.2. За Обединени детски заведения в гр. Девин – 10 (десет) деца в яслена група;

     1.3. За Целодневни детски градини в кв.Настан, с.Грохотно и с.Гьоврен – 12 (дванадесет) деца в градинска група;

     1.4. За Полудневни детски градини в селата – 8 (осем) деца в градинска група.

/17-11-11/

                                     Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  143
Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 29.10.2008 г., Протокол №18
     ОТНОСНО : Освобождаване на обществения посредник и откриване на процедура за избор на нов.
     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 778 от 22.10.2008 година на Елин Елинов Андреев – председател на Общински съвет-Девин и писмо с вх.№ 726 от 02.10.2008 година на инж. Венцислав Кехайов, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21а, ал.1 и ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.10, чл.11 и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на Община Девин,
РЕШИ:     
     1. Освобождава от длъжността обществен посредник инж. Венцислав Симов Кехайов, считано от 30.09.2008 година.    
     2. Открива процедура за избор на обществен посредник, считано от 03.11.2008 година.    
     3. Необходими документи за участие в процедурата за избор на обществен посредник:       
      - заявление за участие;       
      - автобиография;       
      - свидетелство за съдимост;       
      - копие от трудова книжка или документ удостоверяващ трудовия стаж;       
      - декларация за липса на обстоятелства, свързани с несъвместимост по чл.9, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на Община Девин;       
      - концепция за дейността си като обществен посредник – до три стандартни страници.    
     Всички упоменати документи се подават в запечатан плик в деловодството на Общински съвет-Девин, гр.Девин, ул.„Дружба” №1, ет.2, в срок до 15 часа на 17.11.2008 година.     
     4. Създава временна комисия в състав:      
      Председател: Емил Кисьов             
      Членове: Борислав Чавдаров;                             
                       Юлия Илиева;                             
                       Николай Сазарлиев;                             
                       Румен Билянов, 
която да проведе събеседване с кандидатите за обществен посредник на 21.11.2008 година от 10,00 часа в сградата на Община Девин, съгласно условията и изискванията на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на Община Девин.    
     5. В срок до 28.11.2008 година комисията по т.4 да оцени кандидатите за обществен посредник по следните критерии:      
      - оценка на концепцията за дейността на обществения посредник;      
      - познаване на нормативните актове в областта на местното самоуправление;      
      - познания в областта на местното самоуправление, взаимоотношенията между местната власт и гражданите и възможността за защита на техните права и интереси, и да предложи на Общински съвет-Девин класирания на първо място кандидат за обществен посредник на Община Девин.
/17-12-12/
                                     Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                    /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 144

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 29.10.2008 г., Протокол №18

     ОТНОСНО : Актуализиране състава на териториалната комисия за противодействие на престъпността и борба с корупцията.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 733 от 08.10.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Обществен ред и Сигурност; Организация за безопасност на движението; Превенция на рисковете; Граждански права, молби и жалби”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Определя Невен Бисеров Шотаров – председател на Постоянната комисия по „Обществен ред и Сигурност; Организация за безопасност на движението; Превенция на рисковете; Граждански права, молби и жалби”, за свой представител в териториалната комисия за противодействие на престъпността и борба с корупцията гр.Девин, към Обществения съвет за противодействие на престъпността и борба с корупцията гр.Смолян.

/17-12-12/

                                     Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                   /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 145

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 29.10.2008 г., Протокол №18

     ОТНОСНО : Утвърждаване състава на наблюдателна комисия по чл.94 от Закона за изпълнения на наказанията.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 731 от 06.10.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Обществен ред и Сигурност; Организация за безопасност на движението; Превенция на рисковете; Граждански права, молби и жалби”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.94 от Закона за изпълнения на наказанията,

РЕШИ:

     1. Утвърждава наблюдателна комисия в Община Девин в състав:     

     Председател: Елин Елинов Андреев - председател на Общински съвет-Девин;            

     Членове: 1. Венелин Асенов Чаушев – мл. инспектор звено „Пробация” град Девин;                             

                      2. Емил Димитров Кисьов – заместник-председател на Общински съвет-Девин;

                      3. Невен Бисеров Шотаров – председател на Постоянната комисия по „Обществен ред и Сигурност; Организация за безопасност на движението; Превенция на рисковете; Граждански права, молби и жалби”;

                      4. Наташа Асенова Маджарова – представител на синдикалната организация към Общинска администрация.

/17-13-13/

                                     Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                    /Елин Андреев/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер