Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решение от заседанието проведено на 16.10.2008 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешение от заседанието проведено на 16.10.2008 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 138

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 16.10.2008 г., Протокол № 17
     ОТНОСНО: Прекратяване на Договор за управление на търговско дружество и обявяване на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД - гр.Девин.
     Общински съвет- Девин, след като разгледа Предизвестие с вх.№ 747 от 16.10.2008 година на д-р Явор Антимов Буков – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД - гр. Девин, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137,ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.62, ал.3 и чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.6, ал.1 и чл.13 от Закона за търговския регистър и чл.3 и чл.5 от Наредба № 9 от 2000 година на Министерството на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения,
Р Е Ш И :
     1. На основание чл.11, предложение второ от Договора за управление на търговско дружество №157 от 01.07.2008 година, сключен между кмета на Община Девин и д-р Явор Антимов Буков и  Предизвестие с вх.№ 747 от 16.10.2008 година, дава съгласие да се прекрати Договор № 157 и освобождава д-р Явор Антимов Буков от длъжността управител на  „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД - гр. Девин, без да го освобождава от отговорност. 
     2. Избира за временно изпълняващ длъжността управител на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД - гр. Девин за срок до утвърждаване на управител от Общинския съвет, но за не повече от 90 дни  Мария Тодорова Димитрова и и определя възнаграждение в размер  на 400% от средната месечна брутна заплата в лечебното заведение.     
     3.Задължава  новоизбраният управител да предприеме действия по вписване на посочените по-горе обстоятелства.     
     4.Упълномощава кмета на Община Девин да сключи договор за управление на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД - гр.Девин с Мария Тодорова Димитрова. 
     5. Обявява конкурс за длъжността управител на ”Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД – гр. Девин, който да се проведе по документи, събеседване и защита на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения и приложената конкурсна документация. 
     6.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ :      
     6.1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно стоматология, и квалификация по здравен мениджмънт, или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.       
     6.2. Да имат най-малко 5/пет/ години трудов стаж като лекар, съответно стоматолог или икономист. Кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно стоматология, да имат придобита основна специалност.        
     6.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.     
     7.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
          - заявление за участие;
          - автобиография;
          - копие от документ за завършено образование и придобита квалификация;
          - копие от трудова книжка за трудов стаж;
          - свидетелство за съдимост;
          - свидетелство от психо-диспансер;
          - други документи, съобразно Наредба № 9 /2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения;
          - проект – Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.
     8. Информация относно темите предмет на събеседването и във връзка с изготвянето на тригодишната програма за управление на лечебното заведение могат да се получат в сградата на Община Девин, ул.”Дружба” №1, ст. №7, ет.3, тел:03041/21-74 .
     9. Срок за представяне на документите:Всички горе упоменати документи се подават в запечатан плик в сградата на Общинска администрация гр. Девин, ст.№7, ет.3 или на адрес:4800-Девин, ул.”Дружба”№1 в срок до17.00ч на 15.12.2008 година. Не важат пощенски клейма.    
     10. Конкурса ще се проведе на 16.12.2008 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Девин, гр. Девин, на ул.”Дружба” № 1, при спазване на условията на Наредба №9/2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения.     
     11. Обявата за конкурса да се публикува в един централен и един регионален вестник.    
     12. Избира комисия за провеждане на конкурс длъжността управител на  ”Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД – гр. Девин в състав:
       Председател: Венцислав Симов Кехайов – секретар на Община Девин.
       Секретар: Капка Петрова Бешева – директор на дирекция  „ЕФПХД”.
       Членове : 1. д-р Венелин Ясенов Ковачев  – представител на РЦЗ- гр.Смолян;
                         2. д-р Румен Аврамов - представител на здравната каса гр.Смолян;                       
                         3. Илияна Велизарова Солакова – юрист;                       
                         4.Емил Димитров Кисьов - председател на ПК ”Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика” при Общински съвет – Девин.    
     13. В сроковете по Наредба №9/2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения комисията да представи в Общинския съвет – Девин протокол от проведения конкурс с класираните на първо, второ и трето място кандидати за утвърждаване на управител.    
      14. Да се заплати възнаграждение  за членовете на комисията, както следва:
- за председателя на комисията –­­­без възнаграждение
- за секретаря на комисията – без възнаграждение
-Илияна Велизарова Солакова – без възнаграждение
- за останалите членове на комисията  - 80.00 лв.
/17-12-12/
                                                 Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер