Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Съобщение във връзка с чл. 18а, ал. 9 от АПК по повод съобщение № 94Р-1523-1#12 от 03.12.2021 г., за издадена Заповед № РД-09-671 от 18.11.2021 г. на Кмета на община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 04 Януари 2022г. 14:22ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ

       Във връзка с чл. 18а, ал. 9 от АПК по повод съобщение № 94Р-1523-1#12 от 03.12.2021 г., за издадена Заповед № РД-09-671 от 18.11.2021 г. на Кмета на община Девин

 

 

 

Общинска администрация - Девин, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и параграф 4, ал. 1 и ал. 2 от ДР на ЗУТ, уведомява заинтересуваните страни,собствениците на съседен поземленимот с идентификатор 36796.1.401 по кадастралната карта на с. Кестен, община Девин в м. „Дало”, че е издадена Заповед РД-09-671 от 18.11.2021 г. на Кмета на Община Девин, за одобрен Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване с обхват ПИ с идентификатор 36796.1.402 и част от ПИ с идентификатор 36796.1.601 в м. „Дало”, землище с. Кестен, община Девин, като се образува нов кв. 1 и нов УПИ І, отреден за вилни сгради в устройствена зона „Ок” и устройствени показатели – плътност на застрояване max. 30%, min. озеленяване 50%, Кинт max. 0.8, застрояване до 2 етажа и височина на кота стреха до 7 м. и било до 10 м. Обособяване на част от ПИ с идентификатор 36796.1.601 за улица, съгласно приетата и одобрена графична част на документацията, представляваща неразделна част от настоящата заповед.

Проектът се намира в Отдел „УТОС”, гр.Девин, ул.Дружба” № 1, ет.2, стая № 15 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

        Заповедта подлежи на обжалване на основание чл.215 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ - дневен срок от залепванена съобщението, чрез Община Девин до Административен съд - гр.Смолян.

                                От Общинска администрация - Девин 

 

                  

Залепено на 04.01.2022 г.       

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер