Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 03.10.2008 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 03.10.2008 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  132

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 03.10.2008 г., Протокол №16
     ОТНОСНО : Осигуряване на дофинансиране на училищата от Община Девин през 2008/2009 учебна година, при годишен размер на ЕРС за един ученик – 1346лв.
     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 723 от 01.10.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и  ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2 от Наредба №7 от 29.12.2000 година на Министерството на образованието и науката за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и Решение № 601 от 16.09.2008 година на Министерски съвет,
РЕШИ:
     1. Изменя свое Решение № 108 от 25.07.2008 година, както следва:

     В т.4: Утвърждава дофинансиране на утвърдените маломерни паралелки за учебната 2008/2009 година при годишен размер на единния разходен стандарт 1346 (хиляда триста четиридесет и шест) лева за ученик, както следва: 

  УчилищеНеобходими средства за дофинансиране Общо/лв./
2008 год./лв./2009 год. /лв./
1.ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Девин, кв. Настан 13 740,42 33 369,58 47 110,00
2.ОУ „Гео Милев” – с.Грохотно11 384,9227 649,0839 034,00
3.ОУ „П. Кр. Яворов” – с.Гьоврен10 207,1724 788,8334 996,00
 ВСИЧКО:35 332,5185 807,49121 140,00
  
     Средствата за дофинансиране  за 2008 година да бъдат осигурени от §70-10 „Постъпления от продажби на дялове, акции и съучастия в търговски дружества и от ликвидационни дялове”.
/17-12-11/
                                                Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  133

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 03.10.2008 г., Протокол №16

     ОТНОСНО : Даване на съгласие за отпускане на временен безлихвен заем на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕООД - гр. Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 722 от 01.10.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да бъде отпуснат временен безлихвен заем на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕООД - гр. Девин в размер на 10000 (десет хиляди) лева, за изплащане на първа вноска по споразумителен протокол с ЕВН България Електроснабдяване АД за консумирана енергия със срок на възстановяване до 20.12.2008 година.

     2. Възлага на кмета на Община Девин да предприеме необходимите действия по изпълнение на точка 1-ва от решението.

/17-13-13/

                                                Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  134

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 03.10.2008 г., Протокол №16

     ОТНОСНО : Даване на съгласие за прехвърляне на средства от проект „Рехабилитация и изграждане на улиците в населените места на Община Девин” в проект „Реконструкция на вътрешноградска улична мрежа в гр.Девин”.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 716 от 29.09.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие средствата в размер на 216000 (двеста и шестнадесет хиляди) лева предвидени за рехабилитацията на улиците „Васил Левски”, „Катя Ванчева”, „Дружба”, „Александър Костов”, „Петко Войвода”, „Рила” и „Спартак” да бъдат прехвърлени за доизграждане на улиците „Балкан”, „Явор”, „Горица” и „Родопи”.

     2. Възлага на кмета на Община Девин да предприеме необходимите действия по изпълнение на точка 1-ва от решението.

/17-12-12/

                                                 Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  135

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 03.10.2008 г., Протокол №16

     ОТНОСНО : Актуализация на бюджета на Община Девин във връзка с предстояща кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда”.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 709 от 26.09.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се завишат със сумата от 201000 (двеста и една хиляди) лева приходите по §70-10 „Постъпления от продажба на дялове, акции и съучастия” и разходите по §52-00 „Придобиване на ДМА” за обект „Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни битови-фекални води гр. Девин” в дейност 621 „Управление, контрол и регулиране дейностите по опазване на околната среда”.

/17-12-12/

                                                 Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

Р Е Ш Е Н И Е  136

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 03.10.2008 г., Протокол №16
     ОТНОСНО : Създаване на временни комисии, които да актуализират Наредбите на Община Девин.
     Общински съвет- Девин, след като изслуша предложението на Елин Елинов Андреев – председател на Общински съвет-Девин, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
РЕШИ:
     1. Създава временна комисия, която да подготви актуализация на Наредба №1 на Община Девин, в състав:       
1.1. Председател – Кремена Сталева;       
1.2. Членове:  
- Невен Шотаров;                                
- Джамал Читак;                                
- Сейхан Картълов;                                 
 Димитър Бомбаширов;                                
- Юлия Дабанова;                                
- Румен Билянов.     
     2. Създава временна комисия, която да подготви актуализация на Наредба №2 на Община Девин, в състав:       
2.1. Председател – Ивайло Крушков;       
2.2. Членове:  
- Карамфил Каров;                                
- Теодора Тодорова;                                
- Борислав Чавдаров;                                
- Юлия Илиева;                                
- Николай Сазарлиев;                                
- Мирослав Узунов;                                 
- Димитър Бомбаширов.     
     3. Създава временна комисия, която да подготви актуализация на Наредба №3 на Община Девин, в състав:       
3.1. Председател – Юлия Илиева;       
3.2. Членове:  
- Карамфил Каров;                                
- Теодора Тодорова;                                
- Джамал Читак;                                
- Юлия Дабанова;                                 
- Мирослав Узунов;                                
- Румен Билянав.
     4. Създава временна комисия, която да подготви актуализация на Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, в състав:       
4.1. Председател – Николай Сазарлиев;       
4.2. Членове:  
- Невен Шотаров;                                
- Сейхан Картълов;                                 
- Борислав Чавдаров;                                
- Кремена Сталева;                                
- Ивайло Крушков;                                
- Емил Кисьов.
/17-13-13/
                                                 Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  137

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 03.10.2008 г., Протокол №16

     ОТНОСНО : Съответствие на дейностите, включени в проекти на Община Девин за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони, с приоритетите на „Общински план за развитие на Община Девин  2007 – 2013г.”.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 730 от 02.10.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин проведени разисквания и гласуване, на основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.6  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15 ал.3 от Наредба 25 от 29.07.2008г. и чл.15 ал.2 от Наредба 24 от 25.07.2008г. на Министерството на земеделието и храните,

РЕШИ:

     1. Удостоверява, че дейностите свързани с реконструкция и изграждане на улични мрежи, тротоари, площади и улично осветление в гр.Девин и селата Стоманово, Селча, Осиково, Грохотно, Беден, Брезе, Гьоврен, Триград, Кестен, Жребово, Михалково и Чуреково, допустими по мярка 322 от Програмата за развитие на селските райони, съответстват на приоритетите на „Общински план за развитие на Община Девин  2007 – 2013г.”.

     2. Удостоверява, че дейностите свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения в селата Стоманово, Селча, Осиково, Грохотно, Беден, Брезе, Гьоврен, Триград, Кестен, Жребово, Михалково и Чуреково, както и строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове,  допустими по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони, съответстват на приоритетите на „Общински план за развитие на Община Девин  2007 – 2013г.”.

/17-13-13/

                                                  Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер