Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Съобщение за изработен проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 36796.1.402 по кадастралната карта на с. Кестен, община Девин в м. „Дало”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 13 Септември 2021г. 09:07ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Общинска администрация - Девин, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и параграф 4, ал. 1 и ал. 2 от ДР на ЗУТ, уведомява заинтересуваните страни, собствениците на съседен поземлен имот с идентификатор 36796.1.401по кадастралната карта на с. Кестен, община Девин в м. „Дало”, че е изработен проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 36796.1.402 по кадастралната карта на с. Кестен, община Девин в м. „Дало”, землище с. Кестен, община Девин – провеждане на процедура за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждането му за строителство – за вилни сгради и част от поземлен имот с идентификатор 36796.1.601 по кадастралната карта на с. Кестен, община Девин в м. „Дало”, землище с. Кестен, община Девин – за техническа инфраструктура – улица.

Проектът се намира в Отдел „УТОС”, гр. Девин, ул.”Дружба” № 1, ет. 2, стая № 15 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

Искания и възражения по проекта се правят писмено до Община Девин в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на залепване на съобщението.

                                 От Общинска администрация - Девин                               Залепено на 13.09.2021 г.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер