Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 23.09.2008 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 23.09.2008 година PDF Печат Е-поща

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 125

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 23.09.2008 г., Протокол №15

     ОТНОСНО : Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Девин към 30.06.2008 г. и проекта за актуализацията му.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 639 от 29.08.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на постоянните комисии, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.25, ал.1 от Закона за общинските бюджети и чл.38 от Наредбата за общинския бюджет на Община Девин,

РЕШИ:

     1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Девин към 30.06.2008 година, както следва: 

ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ

1.1.1. ПРИХОДИ                                                   - 6 807 079 ЛЕВА

1.1.2. РАЗХОДИ                                                    - 1 766 225 ЛЕВА

По дейности и параграфи, съгласно приложение № 1.1 и № 1.2. 

ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

1.2.1. ПРИХОДИ                                                   - 3 751 179 ЛЕВА

1.2.2. РАЗХОДИ                                                    - 2 693 185 ЛЕВА

По дейности и параграфи, съгласно приложение № 2.1. и № 2.2.

 РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1.2.3. РАЗХОДИ                                                    - 28 005 ЛЕВА 

     2. Приема така предложения проект за актуализация на бюджет 2008 година, съгласно приложените справки по дейности, функции и параграфи. 

     3. Допълва поименния списък за капиталови разходи за 2008 година, съгласно приложение

№ 7. 

     4. Одобрява нов размер на представителните разходи на кмета на Община Девин в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева. 

     5. Определя нови средни месечни брутни работни заплати, считано от 01.07.2008 г., съгласно приложение № 6 за делегираните от държавата дейности и приложение № 8 за местни дейности.

     6.  На основание чл. 6, ал. 3 от Постановление № 198 от 08.08.2008 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общинския съвет определя за делегираната от държавата дейност “Общинска администрация” по-висока СМБРЗ от определената след прилагане разпоредбите на § 23 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 година в размер на 627.75 лв., считано от 01.07.2008 г. Средствата за по-високата средна месечна брутна работна заплата са за сметка на местните данъци и такси.

     7. На основание чл. 59, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта, общински съвет определя сумата от 4 000 лв. на СК “ВЪЧА” гр.Девин, дейност 713  - “ Спорт за всички” за сметка на заделения резерв по бюджета.

/17-14-14/

                                       Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 126

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 23.09.2008 г., Протокол №15

     ОТНОСНО : Одобряване на командировъчните пари на кмета на Община Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 638 от 29.08.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната,

РЕШИ:

     1. Одобрява извършените командировъчни разходи на кмета на Община Девин за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2008 г. в размер на 912 (деветстотин и дванадесет) лева.

/17-14-14/

                                       Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  127

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 23.09.2008 г., Протокол №15

     ОТНОСНО : Актуализиране броя на паралелките и учениците в училищата на Община Девин за учебната 2008/2009 година.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 704 от 19.09.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.23 и  ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.11, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2 от Наредба №7 от 29.12.2000 година на Министерството на образованието и науката за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,

РЕШИ:

     1. Изменя свое Решение № 108 от 25.07.2008 година, както следва:

В т.2:

т.2.1. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Девин – кв. Настан                                                

І и ІV клас         - 12 ученика       -  1 слята паралелка                   

ІІІ клас               - 13 ученика        - 1 паралелка                   

V клас                 - 11 ученика        - 1 паралелка                   

VІ клас               - 10 ученика        - 1 паралелка                   

VІІ клас              - 12 ученика         - 1 паралелка                   

VІІІ клас            - 11 ученика         - 1 паралелка                                

т.2.2. ОУ „Гео Милев” – с. Грохотно                   

ІІ клас               -  12 ученика        -  1 паралелка                  

ІV клас               - 10 ученика         - 1 паралелка                   

VІ клас               - 12 ученика         - 1 паралелка                   

VІІ и VІІІ клас   - 12 ученика         - 1 слята паралелка       

т.2.3. ОУ „Пейо Яворов” – с. Гьоврен                   

VІ и VІІ клас     - 16 ученика         - 1  слята паралелка      

т.2.5. ОУ „Христо Ботев „ – с. Лясково                   

ІІІ и ІV клас      - 14 ученика            - 1 слята паралелка                   

V и VІ клас       - 17 ученика            - 1 слята паралелка                   

VІІІ клас           - 10 ученика            - 1 паралелка     

т.2.6. ОУ „Отец Паисий” – с. Селча                   

І и ІV клас        - 11 ученика          - 1 слята паралелка                   

V и VІ клас      - 14 ученика           - 1 слята паралелка                   

VІІ и VІІІ клас – 11 ученика          - 1 слята паралелка 

В т.3:           

т.3.1. ОУ „П. Кр. Яворов” – с. Гьоврен                   

ІІ клас      -            8 ученика         - 1   паралелка                  

ІІІ и ІV клас -       9 ученика         -  1 слята паралелка                    

VІІІ клас     -         9 ученика         - 1   паралелка            

т.3.2. ОУ „Иван Вазов” – с. Триград                  

ІІ и ІV клас        -  7 ученика          - 1 слята паралелка                   

VІІ и VІІІ клас   -  7 ученика          - 1 слята паралелка      

т.3.3. ОУ „Димитър Благоев” – с. Осиково                  

Подготвителен  и ІІ клас     - 8 ученика        - 1 слята паралелка                   

V и VІ клас –                        - 6 ученика        - 1 слята паралелка      

т.3.4. ОУ „Гео Милев” – с. Грохотно                   

І  клас                 9 ученика        -  1  паралелка      

т.3.5. ОУ „Христо Ботев „ – с. Лясково                   

ІІ клас                - 9 ученика           - 1 паралелка      

т.3.6. ОУ „Отец Паисий” – с. Селча                   

ІІ и ІІІ клас      - 8 ученика           - 1 слята паралелка.

/17-14-14/

                                       Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 128

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 23.09.2008 г., Протокол №15

     ОТНОСНО : Преразглеждане на Решение №120 от 28.08.2008г. на Общински съвет-Девин.

     Общински съвет- Девин, след като се запозна със заповед №483-ПО от 15.09.2008 година на областен управител на област с административен център гр.Смолян, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Отменя свое Решение №120 от 28.08.2008 година по Протокол №14.

/17-14-14/

                                       Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 129

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 23.09.2008 г., Протокол №15

     ОТНОСНО : Приемане на учредителен акт.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 707 от 19.09.2008 година на Елин Елинов Андреев – председател на Общински съвет-Девин, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД 20-13 от 21.07.2000 година на Министъра на здравеопазването, Решение №70 от 30.05.2000 година на Общински съвет – Девин и чл.101, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.104 и чл.38 от Закона за лечебните заведения,

РЕШИ:

     1. Приема Учредителния акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество:Многопрофилна болница за активно лечение – Девин ЕООД гр. Девин.

/17-13-13/

                                       Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  130

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 23.09.2008 г., Протокол №15

     ОТНОСНО : Даване на съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински имот.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 635 от 25.08.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за ползуване стая №1 с площ 28 кв.м. на първи етаж в бивш щаб, ул.„Васил Левски”, гр. Девин на Дружеството на хора с увреждания към Съюза на инвалидите в България за срок до 5 години.

     2. Задължава кмета на Община Девин да извърши необходимите действия по изпълнение на т.1.

/17-13-13/

                                       Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  131

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 23.09.2008 г., Протокол №15

     ОТНОСНО : Даване на съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление на общински имот.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 634 от 25.08.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост,

РЕШИ:

     1.Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно управление стая №1 с площ 17 кв.м. на втори етаж в Административна сграда №2, ул. „Цветан Зангов”, гр. Девин на ДЪРЖАВЕН ФОНД „ ЗЕМЕДЕЛИЕ” - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ за срок до 5 години.

     2. Задължава кмета на Община Девин да извърши необходимите действия по изпълнение на т.1.

/17-13-13/

                                       Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер