Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 28.08.2008 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 28.08.2008 година PDF Печат Е-поща

 

Р Е Ш Е Н И Е  113

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 28.08.2008 г., Протокол №14

     ОТНОСНО : Посмъртно удостояване на Игор Юруков със званието „Почетен гражданин на град Девин”.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 637 от 27.08.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.28, т.1 от Наредбата за символиката и отличията на Община Девин, 

РЕШИ:

     1. Удостоява посмъртно със звание „Почетен гражданин на град Девин” ИГОР ДЖАМОВ ЮРУКОВ.

/17-13-13/

                                          Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  114

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 28.08.2008 г., Протокол №14

     ОТНОСНО : Преименуване на площад „Девети септември” в гр.Девин на площад „Игор Юруков”.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 589 от 14.08.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Преименува площад „Девети септември”, попадащ в кв.36, УПИ І по ПУП на гр.Девин, на площад „Игор Юруков”.

/17-13-13/

                                          Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 115

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 28.08.2008 г., Протокол №14

     ОТНОСНО : Кандидатстване на Община Девин с проект „Създаване на трансгранична платформа за развитие на устойчив туризъм, съобразен с принципите на еко-мрежа „Западни Родопи””.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 583 от 12.08.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на постоянните комисии към Общински съвет - Девин, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.17, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие община Девин да  кандидатства с проект „Създаване на трансгранична платформа за развитие на устойчив туризъм, съобразен с принципите на еко-мрежа „Западни Родопи”” по програма ФАР „Транс-гранично сътрудничество между Република България и Република Гърция”,  Бюджетна линия: ВG2006/018-387-03.01 „Интегрирана схема за безвъзмездна финансова помощ за устойчиво развитие чрез защита и опазване на водите и биологичното разнообразие в пограничния район между Република България и Република Гърция”.

     2. Дава съгласие за безвъзмездно право на ползване за период от 5 години на имот – частна общинска собственост, намиращ се в кв. 43, УПИ VІІ  по ПУП на гр. Девин, с площ 249(двеста четиридесет и девет) кв.м. за изграждане на „Туристически информационен център” в случай на получаване на финансиране за проекта по т.1 от решението.

/17-14-14/

                                          Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  116

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 28.08.2008 г., Протокол №14

     ОТНОСНО : Кандидатстване на Община Девин с проект „Дневен център за деца с увреждания – създаване на условия за ефективна социална интеграция на деца с увреждания от Община Девин”.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 584 от 12.08.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на постоянните комисии към Общински съвет - Девин, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане и чл.36, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие община Девин да  кандидатства с проект „Дневен център за деца с увреждания – създаване на условия за ефективна социална интеграция на деца с увреждания от Община Девин” по Национална програма ФАР 2006, Програма ВG 2006/018-343.01.01- „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”.

     2. Дава съгласие за целите на проекта по т.1 да се предостави югозападното крило, с площ от 165(сто шестдесет и пет) кв.м., от първия етаж на Детска градина, намираща се в гр. Девин, ул.„Гордьо Войвода”, кв.49, УПИ ХІІ по ПУП на гр.Девин, за период от 5 години.

     3. Упълномощава кмета на Община Девин да предприеме всички необходими действия по изпълнение на т.1 и т.2 от решението.

/17-13-13/

                                          Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 117

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 28.08.2008 г., Протокол №14

     ОТНОСНО : Определяне на средищно училище в Община Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 582 от 12.08.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и §6в, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Предлага за учебната 2008/2009 година за средищно училище да бъде одобрено СОУ„Христо Ботев” – гр.Девин.

/17-14-14/

                                          Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 118

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 28.08.2008 г., Протокол №14

     ОТНОСНО : Закриване на ЦДГ „Слънце”- с. Триград , община Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 587 от 14.08.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.6 от Закона за народната просвета и чл.15, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се закрие ЦДГ „Слънце”- с. Триград , община Девин.

     2. Дава съгласие, съществуващата целодневна група в ЦДГ „Слънце”, с.Триград да бъде формирана като целодневна група, присъединена към ЦДГ „Радост” – с.Гьоврен, община Девин.

     3. Възлага на кмета на община Девин да извърши необходимите действия по изпълнение на т.1 и т.2 от решението.

/17-14-13/

                                          Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 119

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 28.08.2008 г., Протокол №14

     ОТНОСНО : Утвърждаване на мрежата от детски градини в Община Девин за учебната 2008/2009 година.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 588 от 14.08.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Утвърждава мрежата от детски градини в Община Девин за учебната 2008 / 2009 година, както следва :

- ОДЗ „Здравец”, гр.  Девин;

- ОДЗ „Изворче”, гр. Девин;

- ЦДГ ”Младост”, гр. Девин, кв. Настан;

- ЦДГ „Катя Ванчева” , с.Грохотно;

- ЦДГ „ Радост”, с.Гьоврен.

/17-15-14/

                                          Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 120

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 28.08.2008 г., Протокол №14

     ОТНОСНО : Определяне предназначението на общинско жилище.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 570 от 06.08.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост,

РЕШИ:

     1. Определя за резервно общинско жилище- ап.№8, ет.ІV, вх.А, бл.„Здравец”, ул.„Александър Костов”, попадащ в кв.32, УПИ ХV по ПУП на гр.Девин.

     2. Дава съгласие в ап.№8, ет.ІV, вх.А, бл.„Здравец”, ул.„Александър Костов”, попадащ в кв.32, УПИ ХV по ПУП на гр.Девин, да се настани д-р Явор Антимов Буков- управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕООД гр.Девин, за срок до заемане на длъжността управител.

/17-15-15/

                                          Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 121

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 28.08.2008 г., Протокол №14

     ОТНОСНО : Разпореждане с общински имот – продажба право на собственост.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 569 от 06.08.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.4 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се продаде земя-частна общинска собственост в кв.67, УПИ ХІІ по ПУП на гр.Девин, с площ 580(петстотин и осемдесет) кв.м. на Христо Стоянов Иванов за сумата от 10443(десет хиляди четиристотин четиридесет и три) лева без ДДС.

     2. Задължава кмета на Община Девин да извърши необходимите процедури по продажбата.

/17-14-13/

                                          Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 122

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 28.08.2008 г., Протокол №14

     ОТНОСНО : Разпореждане с общински имот – продажба право на собственост.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 573 от 06.08.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.4 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се продаде земя-частна общинска собственост в кв.14, УПИ ІV по ПУП на с.Михалково, община Девин, с площ 45(четиридесет и пет) кв.м. на Дамян Михайлов Ганев и Атанаска Иванова Ганева за сумата от 367,65(триста шестдесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки) лева без ДДС.

     2. Задължава кмета на Община Девин да извърши необходимите процедури по продажбата.

/17-14-14/

                                          Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 123

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 28.08.2008 г., Протокол №14

     ОТНОСНО : Разпореждане с общински имот – продажба право на собственост.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 575 от 06.08.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.4 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се продаде земя-частна общинска собственост в кв.4,  УПИ VІ по ПУП на с.Михалково, община Девин, с площ 510(петстотин и десет) кв.м. за сумата от 4696,50(четири хиляди шестстотин деветдесет и шест лева и петдесет стотинки) лева без ДДС на Сийка Димитрова Гуглева- 4/6(четири шести) идеални части, Мариана Стефанова Гуглева- 1/6(една шеста) идеални части и Димитър Стефанов Гуглев- 1/6(една шеста) идеални части.

     2. Задължава кмета на Община Девин да извърши необходимите процедури по продажбата.

/17-15-15/

                                          Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 124

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 28.08.2008 г., Протокол №14

     ОТНОСНО : Разпореждане с общински имот – продажба право на собственост.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 576 от 06.08.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.4 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се продаде земя-частна общинска собственост в кв.67,  УПИ ХІ по ПУП на град Девин, с площ 518(петстотин и осемнадесет) кв.м. за сумата от 8478(осем хиляди четиристотин седемдесет и осем) лева без ДДС на Сийка Костадинова Узунова, Мария Николова Тодорова и Коста Николов Узунов.

     2. Задължава кмета на Община Девин да извърши необходимите процедури по продажбата.

/17-15-15/

                                          Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер