Начало ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Свободни работни места в общинска администрация Обявление за провеждане на конкурс за длъжността главен експерт „Сигурност на информацията и отбранително-мобилизационна подготовка” в Общинска администрация - Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Вторник, 16 Февруари 2021г. 15:02ч.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Община Девин, със седалище и адрес на управление: гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, тел. 03041/21 74, факс 03041/26 61, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-09-61 от 15.02.2021 г. на кмета на община Девин обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1.Конкурсът се обявява за длъжността главен експерт „Сигурност на информацията и отбранително-мобилизационна подготовка” в Общинска администрация - Девин.

2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • образование – висше;
  • степен на образование – бакалавър;
  • минимален ранг – IV младши;
  • минимален професионален опит – 3 години;
  • компютърна грамотност.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

  • Компютърни умения: владеене на Microsoft Office, Internet-приложения, Power point, облачни технологии, системи за киберзащита, работа с АИС за документооборот; Познаване на нормативната уредба отнасяща се до изпълнение на длъжностните задължения

3.Начин на провеждане на конкурс:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез: решаване на тест и интервю.

4.Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

Заявление по образец – Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), към което прилагат:

  • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
  • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
  • Копия на документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.
  • Копия от други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

5.Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 ч. на 01.03.2021 г., в Общинска администрация – Девин, на адрес: гр. Девин, ул. „Дружба”, № 1, лично от кандидата или чрез пълномощник. Документите може да се подават по електронен път на електронната поща на община Девин: obshtina@devin.bg, като в този случай заявлението (Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от НПКПМДС) и декларацията (по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС) следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Документи, постъпили след обявените срокове се връщат на кандидатите и същите не се допуснат до участие в конкурса.

При подаване на документите лично или чрез пълномощник, на кандидатите на място ще бъде предоставена длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностна характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл на посочения в тях електронен адрес.

6.Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, се обявяват на информационното табло във фронт-офиса на Общинска администрация – Девин, с адрес: гр. Девин, ул. „Дружба” № 1 и на интернет страницата на Община Девин – , секция „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”, подсекция „Свободни работни места в общинска администрация”.

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

 

Основна цел на длъжността е да следи за спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация. Осигурява мрежовата и информационна сигурност, информационното обслужване и технологии, координира дейности по отбранително–мобилизационната подготовка.

Областите на дейност са: Сигурност на информацията; Мрежовата и информационна сигурност; Информационно обслужване и технологии; Отбранително-мобилизационна подготовка.

 

8.Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността: 650 лева за първа степен. Конкретният размер се определя съгласно индивидуалния професионален опит на кандидата.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС могат да се изтеглят от интернет страницата на община Девин - www.devin.bg, секция „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”, подсекция „Свободни работни места в общинска администрация”.

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

 

Информация за длъжността - изтегли;

 

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - изтегли;

Заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - изтегли;

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер