Начало ОБЯВЛЕНИЯ Покани към гражданите на община Девин Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на община Девин за 2021 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 01 Февруари 2021г. 16:42ч.

Община девин


П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ

НА ОБЩИНА ДЕВИН

ЗА 2021 ГОДИНА

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29, ал. 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин ще се проведе публично обсъждане на

Проект на бюджет на община Девин за 2021 година

Кметът на община Девин г-н Здравко Иванов кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и други лица, да се включат в публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Девин за 2021 година, което ще се проведе дистанционно, по реда на т.9 от Приложение № 1 към Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин, (приета с Решение №243 от 03.12.2013 г., изм. с Решение №209 от 29.12.2016 г. и Решение №10 от 27.01.2021 г. на Общински съвет – Девин).          Обсъждането на проекта на бюджет на община Девин за 2021 година ще се проведе дистанционно, поради въведените със Заповед №РД-01-677 от 25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването мерки и ограничения, които не позволяват събирането на хора на обществени места.

Публичното обсъждане ще се проведе, чрез попълване на единен формуляр по образец, безплатен и достъпен на интернет страницата. Попълненият формуляр се представя лично или чрез пълномощник на хартиен носител в деловодството на Общинска администрация – Девин, гр.Девин, ул. „Дружба” №1, или по електронен път на официалния електронен адрес на общината – obshtina@devin.bg, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) в срок до 11 февруари 2021 г.       При представяне на попълнения формуляр на хартиен носител идентификация на подателя се установява чрез документ за самоличност, при подаване по електронен път на електронен адрес на общината – чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП), а при използване на ССЕВ – чрез КЕП или ПИК на НОИ.

 

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 


01.02.2021 г.

Инвестиционна програма за 2021 година - ОТВОРИ;

Разпределение на разходите по функции по бюджета за 2021 година - ОТВОРИ;

Примерен индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС - ОТВОРИ;

 

 

Програма за развитието на туризма в община Девин през 2021 година - ОТВОРИ;

 

Проект на бюджет за 2021 година по агрегирани показатели - ИЗТЕГЛИ;

 

Презентация - ИЗТЕГЛИ;

 

 

Календар за предвидените културни събития и прояви през 2021 г. в община Девин - ОТВОРИ;

Спортен календар на община Девин за 2021 г. - ОТВОРИ;

 

       Формуляр за дистанционно обсъждане на проекта на бюджет на община Девин за 2021 година - ИЗТЕГЛИ;

 

 

 


 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер