Начало ОБЯВЛЕНИЯ Покани към гражданите на община Девин Покана за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от фонд Флаг ЕАД за финансиране на проект „Богатствата на Западни Родопи”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

                                                                                 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с реализиране на проект „Богатствата на Западни Родопи” община Девин и Министерство на регионалното развитие и благоустройството сключиха Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2012/008. Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., приоритетна ос 3. Устойчиво развитие на туризма, схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”. Бенефициент по проекта е община Девин, а партньори са общините Доспат, Борино и Брацигово. Общата стойност на проекта е 462 625,58 лв., от които безвъзмездната финансова помощ към кандидата е 95 % - 439 494,30 лв. и 5% е задължителния собствен принос на четирите общини-партньори – 23 131,28 лв. Предвидените по проекта дейности включват: Разработване на туристически пакети; Подготовка на рекламни и информационни материали и реализиране на рекламна стратегия; Участие в международни борси и изложения /София, к.к. Пампорово, Солун, Истанбул, Москва и Лондон/; Организиране на събития /по едно двудневно информационно събитие във всяка една от четирите общини-партньори и два годишни регионални форума/; Изследване на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности.

Проектът приключва на 20.02.2015 год. Съгласно разпоредбите на сключения Договор за БФП общият размер на авансовото и междинното/междинните плащания не трябва да надвишава 65%. Към настоящият момент по проекта е получено авансово и 1 междинно плащане, чиито общ размер е достигнал 65% от размера на одобрената безвъзмездна финансова помощ. Останалите 35% от стойността на проекта следва да бъдат разплатени преди внасяне на Искане за окончателно плащане в срок до 20.02.2015 г. Това изисква наличие на финансов ресурс за оборотно финансиране на разходите, преди тяхното възстановяване от Оперативна програма „Регионално развитие”. По настоящем единствения възможен начин за осигуряване на ресурс за оборотно финансиране на разходите е кредит от Фонд за органите на местно самоуправление (ФЛАГ ЕАД).

С оглед на горното и в съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с Решение №76 от 12.06.2006 год. от Общински съвет – Девин

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ

КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ЗА ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ФОНД ФЛАГ ЕАД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА:

  1. Проект „Богатствата на Западни Родопи”
  2. Стойност на проекта - 462 625,58 лева
  3. Начин на финансиране – Договор за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД
  4. Обезпечение на дълга – учредяване на залог върху вземанията на Община Девин по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2012/008, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”.
  5. Срок за погасяване на кредита – от Фонд „ФЛАГ” до 12 месеца от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно пагасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
  6. Източници за погасяване на главницата – вземания на Община Девин по Договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/3.2-03/2012/008, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, в размерна      90 026 лв.
  7. Място и дата на провеждане на обсъждането – 05.12.2014 год. /петък/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

                                                                                    

                                                                                ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ

                                                                                  КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН  

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер